Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Vil innføre grunnrenteskatt på havbruk og landbasert vindkraft - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<div class="epi-contentfragment">Stortinget (2).jpg</div>
<p>Forslagene ble fremlagt av regjeringen på en pressekonferanse onsdag 28. september. Skatteinntektene vil dermed øke med om lag 33 milliarder kroner.</p>
<h4><b>Havbruk</b></h4>
<p>Grunnrenteskatt innføres fra 1. januar 2023 med en effektiv sats på 40 prosent. Skatten skal gjelde produksjon av laks, ørret og regnbueørret. Skatteinntektene fordeles likt mellom staten og kommunesektoren. Skatteinntektene anslås til 3,65-3,8 milliarder kroner årlig.</p>
<p>Et bunnfradrag på 4 000-5 000 tonn skal sikre at kun de største aktørene vil betale grunnrenteskatten.</p>
<p>Forslaget er sendt <a href="https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929159/" target="_blank">på høring</a> med frist 3. januar 2023.&nbsp;Les mer i <a href="https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/grunnrenteskatt-pa-havbruk/id2929113/" target="_blank">pressemelding</a> fra Finansdepartementet.</p>
<h4><b>Vannkraft</b></h4>
<p>Grunnrenteskatten økes fra 37 til 45 prosent fra inntektsåret 2022. Små vannkraftverk betaler ikke grunnrenteskatt og påvirkes derfor ikke av forslagene. Skatteinntektene anslås til 11,2 milliarder kroner årlig.</p>
<p>Les mer i <a href="https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/okt-grunnrenteskatt-pa-vannkraft/id2929115/" target="_blank">pressemelding</a> fra Finansdepartementet.</p>
<p>Inntekter fra salg av opprinnelsesgarantier inkluderes i grunnrenteskattegrunnlaget for vannkraft fra 2023. Skatteinntektene anslås til om lag 1 milliard kroner årlig.</p>
<h4><b>Landbasert vindkraft</b></h4>
<p>Det innføres en grunnrenteskatt med en effektiv sats på 40 prosent fra 1. januar 2023. Grunnrenteskatteplikten vil gjelde for vindkraftverk som er konsesjonspliktige. Det vil si vindkraftverk som har flere enn 5 turbiner eller installert effekt på 1 MW eller mer. Skatteinntektene anslås til om lag 2,5 milliarder kroner årlig.</p>
<p>Skatteinntektene fordeles likt mellom staten og kommunesektoren.</p>
<p>Forslaget sendes på høring før årsskiftet. Les mer i <a href="https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/grunnrenteskatt-pa-landbasert-vindkraft/id2929117/" target="_blank">pressemelding</a> fra Finansdepartementet.</p>
<h4><b>Høyprisbidrag</b></h4>
<p>Det innføres en avgift (høyprisbidrag) på vind- og vannkraft på 23 prosent av den delen av prisen som overstiger 70 øre/kWh. Dette trer i kraft fra 28.09.2022 for vannkraft som er grunnrenteskattepliktig og fra januar 2023 for øvrig vannkraft og vindkraft.</p>
<p>Skatteinntektene fra høyprisbidraget anslås til om lag 16 milliarder kroner årlig.</p>
<p>Les mer i <a href="https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/hoyprisbidrag-pa-vind-og-vannkraft/id2929111/" target="_blank">pressemelding</a> fra Finansdepartementet.</p>
<h4><b>Fastprisavtaler på strøm</b></h4>
<p>Det foreslås at grunnrenteskatten baseres på den faktiske inntekten til kraftprodusenten gjennom fastprisavtalen, og ikke spotmarkedspris, som er hovedregelen. Målet med endringen er å legge til rette for bedre fastprisavtaler på strøm til sluttbrukere. Reduksjonen i skatteinntektene anslås til om lag 1,2 milliarder kroner årlig.</p>
<p>Les mer i <a href="https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/tiltak-for-bedre-fastprisavtaler-pa-strom/id2929140/" target="_blank">pressemelding</a> fra Finansdepartementet.</p>
<h4><b>Konsesjonskraft</b></h4>
<p>Regjeringen foreslår et ettårig trekk i rammetilskuddet på til sammen 3 milliarder kroner i 2023 fra kommuner og fylkeskommuner med inntekter fra konsesjonskraft og som ligger i områdene med høyest priser.</p>
<p>Les mer i <a href="https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/justering-av-kommunenes-rammetilskudd/id2929118/" target="_blank">pressemelding</a> fra Finansdepartementet.</p>