Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6085 Menneskerettigheter - åpenhetsloven - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6085

<p>I Revisorforeningen arbeider vi for å sikre ansvarlighet og verdige forhold i hele vår verdikjede. Sentralt i dette er etterlevelse av arbeidstaker- og menneskerettigheter både overfor våre egne ansatte og ansatte hos våre leverandører, i tråd med nasjonal lovgivning og internasjonalt anerkjente prinsipper og standarder. </p>
<p>Revisorforeningen har vedtatt en policy som skal fremme ansvarlighet og verdige forhold i hele vår verdikjede, og arbeider med å gjennomføre våre aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven.</p>
<p>I arbeidet med å overholde kravene i åpenhetsloven har vi startet med å identifisere områder i vår virksomhet og leverandørkjeder med risiko for negativ påvirkning på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Deretter prioriterer vi områdene med høyest risiko for videre oppfølging. Hensikten med en risikobasert tilnærming er å få størst mulig effekt av ressursene vi bruker for å bidra til stanse, forebygge eller redusere risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.</p>
<p>Vi har hatt nytte av å kunne bygge videre på vårt arbeid i forbindelse med sertifisering som miljøfyrtårn.</p>
<h3>Beskrivelse av virksomheten</h3>
<p>Konsernet Revisorforeningen består av morselskapet Den norske Revisorforening og det heleide datterselskapet DnR Kompetanse AS.</p>
<p>Revisorforeningen er en interesse- og kompetanseorganisasjon for statsautoriserte revisorer i Norge. Foreningen arbeider innen områdene rammebetingelser, kommunikasjon og profilering av revisjon. Hovedaktivitetene i DnR Kompetanse AS er faglig informasjon/veiledning, kursvirksomhet, utgivelse av tidsskrifter, samt sekretariat for Norsk Regnskapsstiftelse.</p>
<p>Revisorforeningen har 26 ansatte og holder til i Indekshuset på Solli plass i Oslo.</p>
<h4>Aktsomhetsvurderinger</h4>
<p>Revisorforeningen gjennomfører aktsomhetsvurderinger i tråd med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.</p>
<h3>Trinn 1: Forankre ansvarlighet</h3>
<p>Styret i Revisorforeningen vedtok «Policy for etterlevelse av åpenhetsloven for Revisorforeningen» i styremøte 7. mars 2023, og det ble da forankret i styret at vi skal gjennomføre aktsomhetsvurderinger i virksomheten. Det er etablert en arbeidsgruppe som har ansvaret for implementeringen av pliktene som følger av åpenhetsloven.</p>
<p>Arbeidet med å innarbeide aktsomhetsvurderinger i våre rutiner og retningslinjer er påbegynt.</p>
<h3>Trinn 2: Kartlegg og vurder negativ påvirkning</h3>
<p>I forbindelse med vårt arbeid har vi gjennomført en leverandørkartlegging, hvor vi har vurdert våre leverandører med tanke på hvilken negativ påvirkning disse kan ha på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vår vurdering er at den primære risikoen for negativ påvirkning ligger utenfor egen virksomhet, nærmere bestemt hos leverandører og spesielt i utvidet leverandørkjede.</p>
<p>Vi har kategorisert våre kjøp i type anskaffelser og vurdert hvilke objektive risikofaktorer som finnes for den typen anskaffelser, både i virksomheten våre leverandører utfører og bakover i verdikjeden. De objektive risikofaktorene kan knytte seg til:</p>
<ul class="list">
<li>Produkter/materialer</li>
<li>Tjenester som ytes</li>
<li>Landspesifikk risiko</li>
</ul>
<p>I tillegg kan det være forhold ved leverandørene som medfører at det er risiko for brudd på grunnleggende arbeidstakerrettigheter (leverandørspesifikk risiko). Vår kartlegging har så langt konsentrert seg om de objektive risikofaktorene.</p>
<p>I arbeidet med å kartlegge kategorier av innkjøp, finner vi at vi har mange innkjøp, og spesielt innkjøp relatert til kompetansetjenester, hvor vår vurdering er at risikoen for brudd på menneskerettigheter eller arbeidstakerrettigheter er lav. Vi har også enkelte kategorier av leveranser hvor vi har identifisert risikofaktorer, men hvor vår vurdering er at risikoen er medium.</p>
<p>I tabellen under har vi listet de kategorier av anskaffelser hvor vi har identifisert størst risiko for brudd på menneskerettigheter eller arbeidstakerrettigheter. Dette er primært relatert til våre støttefunksjoner. Det er også disse kategoriene vi i første omgang vil prioritere med tanke på leverandørspesifikk oppfølging og videre iverksetting av tiltak for forebygging,&nbsp;stansing og gjenoppretting. Det betyr ikke at vi mener risikoer i andre kategorier er mindre viktig, men vi anerkjenner at vi må prioritere de risikoene som er høyest først. De kategoriene med høyest risiko er i henhold til vår vurdering:&nbsp;</p>
<table class="responsive-tables" border="0">
<tbody>
<tr>
<td><strong>Kategori av anskaffelser&nbsp;</strong></td>
<td><strong>Risikofaktorer&nbsp;</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Eiendomsdrift/vaktmestertjenester&nbsp;</td>
<td>
<ul>
<li>Vedlikeholds- og vaktmestertjenester er næringer med høy risiko knyttet til HMS-forhold og arbeidsvilkår</li>
<li>Risiko for menneskerettsbrudd i produksjon av materialer som benyttes i bygg. Se <a href="https://anskaffelser.no/berekraftige-anskaffingar/menneskerettigheter/hoyrisikolisten/kjop-av-bygg-og-anleggsmaterialer-stein-trevirke-og-metall-sosialt-ansvar" target="_blank">Anskaffelser.no / Menneskerettigheter / Høyrisikolisten / Kjøp av bygg og anleggsmaterialer (stein, trevirke og metall – sosialt ansvar</a></li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr>
<td>IT-tjenester og utstyr&nbsp;&nbsp;</td>
<td>
<ul>
<li>Svært høy råvarerisiko og høy komponentrisiko for bærbare datamaskiner og høy råvare- og komponentrisiko for skjermer</li>
<li>Se <a href="https://anskaffelser.no/berekraftige-anskaffingar/menneskerettigheter/hoyrisikolisten/kjop-av-elektronikk-og-ikt-sosialt-ansvar" target="_blank">Anskaffelser.no / Menneskerettigheter / Høyrisikolisten / Kjøp av elektronikk og&nbsp;IKT – sosialt ansvar</a></li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Innkjøp av frukt, kaffe og te til kontoret&nbsp;&nbsp;</td>
<td>
<ul>
<li>Svært høy risiko ved dyrking/plukking av produktene for kaffe, te, sukker og bananer, høy risiko for appelsiner og druer</li>
<li>Se <a href="https://anskaffelser.no/berekraftige-anskaffingar/menneskerettigheter/hoyrisikolisten/kjop-av-mat-og-drikke-frukt-gronnsaker-kaffetekakao" target="_blank">Anskaffelser.no / Menneskerettigheter / Høyrisikolisten / Kjøp av mat og drikke – frukt, grønnsaker, kaffe/te/kakao</a></li>
</ul>
&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>Kontormøbler</td>
<td>
<ul>
<li>Høy råvarerisiko ved produksjon av møbler</li>
<li>Svært høy råvarerisiko og høy komponentrisiko ved produksjon av lyskilder</li>
<li>Se <a href="https://anskaffelser.no/berekraftige-anskaffingar/menneskerettigheter/hoyrisikolisten/kjop-av-mobler-sosialt-ansvar" target="_blank">Anskaffelser.no / Menneskerettigheter / Høyrisikolisten / Kjøp av møbler – sosialt ansvar</a></li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Kontorrekvisita og profilartikler&nbsp;&nbsp;</td>
<td>
<ul>
<li>Ofte produsert i land hvor risikoen for brudd på menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter er høy</li>
<li>Høy råvarerisiko og komponentrisiko</li>
<li>Se <a href="https://anskaffelser.no/berekraftige-anskaffingar/menneskerettigheter/hoyrisikolisten/kjop-av-kontorrekvisita-sosialt-ansvar" target="_blank">Anskaffelser.no / Menneskerettigheter / Høyrisikolisten / Kjøp av kontorrekvisita – sosialt ansvar</a></li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Renhold&nbsp;</td>
<td>
<ul>
<li>En næring preget av lav organisasjonsgrad, uoversiktlig organisering, utfordringer knyttet til arbeidsvilkår (lønn, arbeidstid mv.), utstrakt bruk av underleverandører og risiko for sosial dumping.</li>
<li>HMS-forhold slik som bruk av kjemikalier</li>
</ul>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>Trinn 3: Stans, forebygg eller reduser</h3>
<p>Å stanse, forebygge eller redusere risiko krever tid og ressurser. For de risikoforholdene som er avdekket er det enten iverksatt eller planlagt iverksatt tiltak for å håndtere den faktiske eller potensielle risikoen, og dette vil være sentralt i vårt kontinuerlige arbeid med aktsomhetsvurderingene fremover.</p>
<p>Som en del av dette kartlegger vi nå relevante sertifiseringer blant leverandørene i kategoriene av anskaffelser med høy risiko. Videre har vi rettet forespørsler om dialogmøter til tre av våre hovedleverandører. Disse leverer varer og tjenester til oss innen henholdsvis eiendomsdrift/kontorleie, IT-tjenester og utstyr og renholdstjenester.</p>
<p>Av risikoreduserende forhold kan blant annet nevnes at vår leverandør av renholdstjenester er registrert i <a href="https://www.arbeidstilsynet.no/godkjenninger/renholdsregisteret/" target="_blank">Arbeidstilsynets renholdsregister</a>.</p>
<h3>Trinn 4: Overvåk gjennomføring av resultater</h3>
<p>Dette trinnet handler om å sikre at vi har nok informasjon til å vurdere om tiltakene vi iverksetter faktisk har ønsket effekt, og at de faktisk virker. Ønsket utfall er å forebygge, redusere eller stanse vår negative påvirkning på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.</p>
<p>På tidspunkt for avleggelse av denne redegjørelsen er det for de fleste tiltak for tidlig å vurdere om disse har ønsket effekt, eller om vi må foreta justeringer. Dette vil være gjenstand for løpende monitorering i året som kommer.</p>
<h3>Trinn 5: Kommuniser</h3>
<p>Denne redegjørelsen, oppdatert pr. 30. juni 2023, er en del av trinn fem – kommunikasjon.</p>
<p>I tillegg er vår policy for etterlevelse av åpenhetsloven for å fremme menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, publisert på våre nettsider.</p>
<p>Vi har også etablert en rutine for å sikre at vi besvarer alle informasjonsforespørsler fra publikum på en hensiktsmessig måte og i samsvar med kravene i § 6 i åpenhetsloven. Vårt kontaktpunkt for alle henvendelser om åpenhetsloven er <a href="mailto:post@revisorforeningen.no">post@revisorforeningen.no</a>.&nbsp;</p>
<h3>Trinn 6: Gjenopprett&nbsp;</h3>
<p>Som åpenhetsloven krever vil vi sørge for eller samarbeide om gjenoppretting og erstatning der dette er påkrevd, jf. åpenhetsloven § 4 bokstav f.</p>
<p>Oslo, 30. juni 2023&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<table class="responsive-tables" border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Henrik Johannes Woxholt (sign)</td>
<td>Johan Lid Nordby (sign)</td>
<td>Torunn Berg (sign)</td>
</tr>
<tr>
<td>Anne Grethe Ruud Wirum (sign)</td>
<td>Martin Aasen (sign)</td>
<td>Lene Hjelmesæth (sign)</td>
</tr>
<tr>
<td>Anette Oftedal (sign)</td>
<td>Eli Moe-Helgesen (sign)</td>
<td>Anders Ivar Nereng (sign)</td>
</tr>
<tr>
<td>Lasse Andersen (sign.)</td>
<td>Roland Fredriksen (sign.)</td>
<td>Siv-Karin Randeberg (sign.)</td>
</tr>
<tr>
<td>Monica Anette Anthonisen (sign.)</td>
<td>Karen Kvalevåg (sign.)</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>