<p>I dag kan en elektronisk avis leveres avgiftsfritt så lenge den "i&nbsp;hovedsak inneholder tekst og stillbilder".&nbsp;&nbsp;Med dette siktes det til at ca. 80 prosent av publikasjonen må bestå av tekst og stillbilder, altså en klar overvekt av denne type innhold.</p>
<p>Finansdepartementet foreslår å endre vilkåret slik at andelen av annet innhold enn tekst og stillbilde kan økes, så lenge innhold i form av tekst eller stillbilde utgjør mer enn 50 prosent. For å tydeliggjøre endringen foreslår departementet at uttrykket "i hovedsak inneholder tekst eller stillbilder" i merverdiavgiftsloven § 6-1 endres til "har et overveiende innhold av tekst eller stillbilder".&nbsp;&nbsp;</p>
<p>Høringsfristen er 7. august 2023.</p>