<p>Skattepliktige med ikke-tidsbegrenset akvakulturtillatelse som gir rett til produksjon i sjø av laks, ørret og regnbueørret og som søker om utsettelse for levering av skattemeldingen, får innvilget dette. De vil heller ikke bli ilagt tvangsmulkt om de ikke rekker fristen for levering 31. mai.</p>
<p>Skatteetaten viser til forslag om innføring av en ordning med verdsettelsesrabatt i formuesskatten for akvakulturtillatelser mv. i <a href="https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-78-ls-20222023/id2968438/" target="_blank">Prop. 78 LS (2022-2023)</a> pkt. 9, samt forslag til endringer i skatteloven §§ 4-12, 4-17, 4-19 og 4-40.</p>
<p>Forslagene i Prop. 78 LS (2022-2023) er fortsatt til behandling i Stortinget per 26. mai 2023.</p>