Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6085 Utkast til strømstøtteforskrift sendt på høring - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6085

<h3><b>Om energitilskuddsordningen</b></h3>
<p>Det etableres en ny søknadsbasert rammestyrt ordning <a href="https://www.energitilskuddsordningen.no/" target="_blank">administrert av Enova</a> for spesielt utsatte bedrifter. Ordningen avgrenses til bedrifter med minst 3 pst. strømintensitet første halvår 2022, målt som faktiske strømkostnader som andel av omsetning i denne perioden. Strømkomponenten av ordningen vil beregnes basert på kostnader for 1. oktober til og med 31. desember 2022, og ordningen vil åpne for søknader i løpet av november.</p>
<p>Tilskudd beregnes utfra en modell med to støttetrinn.</p>
<ul class="list">
<li>Støttetrinn I: inntil 25 pst. av differansen mellom faktisk pris og 70 øre per kWh. Bedriften må som minimum gjennomføre energikartlegging.</li>
<li>Støttetrinn II: inntil 45 pst. av differansen mellom faktisk pris og 70 øre per kWh. Bedriften må gjennomføre energikartlegging, og i tillegg søke om tilskudd til og gjennomføre energitiltak.</li>
<li>Bedriften får tilskudd på inntil 50 pst. av investeringskostnaden knyttet til energitiltaket.</li>
</ul>
<p>Makstaket for støtte gjennom trinn I og II til hver bedrift under ordningen er på 3,5 mill. kroner. Dette makstaket gjelder uavhengig om bedriften ligger i støttetrinn I eller II.</p>
<h3><b>Bekreftelse fra revisor eller autorisert regnskapsfører</b></h3>
<p>Revisor eller autorisert regnskapsfører skal bekrefte innhold i søknaden. Bekreftelsen skal gis elektronisk i den formen tilskuddsmyndigheten bestemmer før søknad sendes inn. Etter forslaget kan kostnaden for bekreftelse refunderes med 80 prosent, men maksimum med 5 000 kroner.</p>
<p>Der det er gitt tilskudd til energitiltak over 1 million kroner skal et prosjektregnskap inkludert rapport for avtalte kontrollhandlinger signert av revisor/autorisert regnskapsfører vedlegges.</p>
<h3><b>Utbytteforbud</b></h3>
<p>Det innføres tilbakebetalingsplikt for støtte dersom det vedtas utbytte mv. i perioden fra forskriften trer i kraft t.o.m. 31. desember 2023. Dette omfatter vedtak om utdeling av utbytte og andre disposisjoner som må ligge innenfor rammen av det selskapet kan dele ut som utbytte, herunder bl.a. konsernbidrag og utbetaling i forbindelse med en kapitalnedsettelse, men bare for den delen som overstiger innbetalt kapital på aksjen. Også lån og sikkerhetsstillelse til personlig aksjonær og dennes nærstående som skal beskattes som utbytte etter skatteloven § 10-11 fjerde ledd, omfattes.</p>
<p>&nbsp;Tilsvarende regel gjelder for utdelinger av overskudd fra andre selskapsformer enn aksjeselskaper, herunder fra ANS/DA og SA.</p>
<h3><b>Høringsfrist</b></h3>
<p>Høringsfristen er satt til <strong>fredag 11. november 2022</strong></p>