Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6085 Tiltak for strømutsatte bedrifter er klare fra regjeringen - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6085

<p>Tiltakene med blant annet lånegarantier og en ny energitilskuddsordning for næringslivet som skal hjelpe strømintensive bedrifter i en overgangsperiode. Ingen tiltak er rettet mot spesifikke bransjer.</p>
<p>Tiltakspakken for næringslivet består av fire grep:</p>
<ul class="list">
<li>Energitilskuddsordning</li>
<li>Lånegarantiordning</li>
<li>Bedre fastprisavtaler</li>
<li>Bygge ut mer fornybar kraft</li>
</ul>
<h3>Energitilskuddsordning</h3>
<p>Foretak med minst 3 prosent strømintensitet kan søke om tilskudd til å betale strømregningen og til å investere i energitiltak. Ordningen er rammestyrt og administreres av Enova. Informasjon om innsending av søknad vil legges ut på <a href="https://www.enova.no/" target="_blank">enova.no</a> når det er klart.</p>
<p>Foretak som gjennomfører energikartlegging og som oppfyller vilkårene for øvrig vil kunne få dekket inntil 25 prosent av strømprisen over 70 øre for månedene oktober-desember 2022, mens foretak som i tillegg velger å investere i enøk-tiltak vil kunne få dekket inntil 45 prosent av strømprisen over 70 øre. I tillegg kan foretaket få dekket inntil 50 prosent av investeringskostnaden av enøk-tiltak.</p>
<p>For Energitilskuddsordningen foreslår regjeringen at gjennomføring av en kontroll utført av revisor eller autorisert regnskapsfører settes som vilkår for å motta tilskudd. Det tas sikte på en kontroll etter samme modell som den som ble benyttet i kompensasjonsordningen for næringslivet i forbindelse med koronapandemien. Vilkåret om kontroll fra revisor/autorisert regnskapsfører vil nærmere defineres i forskrift for ordningen.</p>
<p>Energitilskuddsordningen gjelder fra 1. oktober 2022 til 31. desember 2022.  Bedrifter som mottar tilskudd, kan ikke ta ut utbytte i 2023. Gjennomføring av tilskudds- og lånegarantiordningene forutsetter godkjenning fra EFTAs overvåkingsorgan (ESA).</p>
<h4>Hvordan regnes strømintensitet? </h4>
<p>Strømintensitet regnes som strømkostnadenes andel av bedriftens ordinære omsetning. Beregningsperioden er satt til første halvår av 2022. Bedriftens strømkostnader første halvår i 2022 må utgjøre minst 3 prosent av bedriftens omsetning i første halvår 2022 for å omfattes av ordningen. Strømkostnader er definert som samlede kostnader knyttet til strømforbruk og nettleie over perioden, eksklusive merverdiavgift. Omsetning er definert som inntekter fra salg av varer og tjenester fra ordinær virksomhet. </p>
<h3>Lånegarantiordning</h3>
<p>Lånegarantiordningen innebærer at staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye banklån for foretak med minst 3 prosent strømintensitet første halvår 2022. Dette er en midlertidig ordning som vil forvaltes av Eksfin. Det er satt en øvre grense for lånebeløp til 50 millioner kroner.</p>
<h3>Bedre fastprisavtaler</h3>
<p>Forslaget innebærer at grunnrenteskatten baseres på den faktiske inntekten til kraftprodusenten gjennom fastprisavtalen, og ikke spotmarkedspris, som er hovedregelen. Målet med endringen er å legge til rette for bedre fastprisavtaler på strøm til sluttbrukere. </p>
<h3>Raskere utbygging av fornybar energi</h3>
<p>Regjeringen har satt en klar ambisjon om utbygging av havvind på norsk sokkel gjennom å tildele arealer for 30 GW produksjon innen 2040. Både vindkraft, solenergi, oppgradering av eksisterende vannkraftverk og i tillegg raskere utbygging av kraftnettet.</p>
<p>Regjeringen vil at en større del av verdiskapingen kommer lokalsamfunnene til gode. Derfor foreslår regjeringen nå å innføre grunnrenteskatt på konsesjonspliktige vindkraftverk på land fra og med 2023, og at kommunene skal få halvparten av grunnrenteskatteinntektene.</p>
<p>En komplett oversikt over alle strømstøtteordningene fra regjeringen finner du her: <a href="https://www.regjeringen.no/no/tema/energi/regjeringens-stromtiltak/id2900232/" target="_blank">Regjeringens strømtiltak – regjeringen.no</a> </p>