Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6085 Tilleggsskatt ved feil i rentebegrensningsregelen - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6085

<p>Dette skriver Skattedirektoratet i en prinsipputtalelse datert 29. april 2022.</p>
<p>Renter som avskjæres etter rentebegrensningsregelen kan på nærmere bestemte vilkår fremføres til fradrag i inntil ti år, jf. <a href="https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-03-26-14/KAPITTEL_7-4#%C2%A76-41" target="_blank">skatteloven § 6-41 tiende ledd</a>.</p>
<p>Normalt ilegges det tilleggsskatt med 20 % når skattyter gir uriktige eller ufullstendige opplysninger og dette kan føre til skattemessige fordeler, jf. skatteforvaltningsloven § 14-3 første og femte ledd. Skattedirektoratet legger til grunn at skattyter ikke kan påberope seg den såkalte «nettometoden» for tilleggsskatt når det kreves fradrag for renter som skulle vært avskåret etter rentebegrensningsregelen.</p>
<h3>Nettometoden</h3>
<p>Etter <a href="https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2016-05-27-14/KAPITTEL_14#%C2%A714-5" target="_blank">skatteforvaltningsloven § 14-5 fjerde ledd bokstav a</a> beregnes tilleggsskatten av nettofordelen ved den utsatte fastsettingen når en skattebesparelse ett år fører til en tilsvarende skattebyrde i en senere skatteleggingsperiode uten at det er nødvendig med nye opplysninger fra den skattepliktige.</p>
<p>Nettometoden benyttes ved tidfestingsfeil. En tidfestingsfeil oppstår når en ellers riktig inntekt eller et ellers riktig fradrag er ført i feil skattleggingsperiode.</p>
<p>Ved nettometoden settes beregningsgrunnlaget for tilleggsskatt til differansen mellom den skatten som skulle vært betalt i feilføringsåret, og beregnet nåverdi av den skatt som blir betalt i reverseringsåret, justert på bakgrunn av en bestemt diskonteringsrente og eventuelle endringer i skattesats. Effekten er at tilleggsskatt ilegges på den økonomiske nettofordelen av skattekreditten som er oppnådd. Da beregnes tilleggsskatten av nettofordelen ved den utsatte fastsettingen.</p>
<h3>Feil praktisering av rentebegrensningsregelen</h3>
<p>Uriktig fradrag for renter som skulle vært avskåret etter skatteloven § 6-41, men som potensielt kunne vært fremført, på nærmere bestemte vilkår, kan ikke anses som en tidfestingsfeil etter skatteforvaltningsloven § 14-5 fjerde ledd, skriver Skattedirektoratet.</p>
<p>Skatteloven § 6-41 er en avskjæringsregel hvor selskapet på visse vilkår kan innrømmes fradrag for kostnadene et senere år. Det skjer ingen automatisk reversering, da en fremtidig fradragsføring vil betinge at visse materielle vilkår oppfylles. At effektene kan ligne, er ikke tilstrekkelig til at forholdet faller inn under det snevre unntaket for tidfestingsfeil.</p>