Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6085 Ti års oppbevaringsplikt for dokumentasjon av statsstøtte i form av skattefordel - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6085

<p>Det er vedtatt en ny lov som regulerer nasjonale saksbehandlingsregler i saker om offentlig støtte som omfattes av EØS-avtalen samt enkelte konkurranseregler etter OECD-avtalen og WTO-avtalen (<a href="https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2022-03-04-7?q=st%C3%B8tteprosessloven" target="_blank">støtteprosessloven</a>). Loven avløser en <a href="https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-11-27-117" target="_blank">tidligere lov fra 1992</a>. Ifølge <a href="https://www.regjeringen.no/contentassets/8b4a111270ed4b84b6a22b46814bf681/no/pdfs/prp202020210212000dddpdfs.pdf" target="_top">forarbeidene</a> har det vært behov for oppdatering og klargjøring.</p>
<p>Loven regulerer ikke de materielle EØS-støttereglene, det vil si vilkårene for når et tiltak utgjør offentlig støtte og vilkårene for at støtte skal kunne godkjennes som forenlig med EØS-avtalen. Det er regulert i EØS-avtalen, herunder gruppeunntaket og ESAs retningslinjer.</p>
<p>Loven har den først og fremst betydning for støttegiver. I forhold til tidligere lov er det nå klarere regler om plikt for støttegiver til å kreve tilbakeføring av ulovlig tildelt støtte og hvordan støttegiver skal gå frem for å fremme slike krav.</p>
<p>Deler av loven har imidlertid også betydning for mottaker av offentlig støtte. Støttemottaker bør særlig være oppmerksom på følgende:</p>
<ul class="list">
<li>Mottakere av offentlig støtte i form av skattefordel skal i minst ti år etter at støtten ble tildelt, oppbevare opplysninger som er nødvendige for å kontrollere at tildelingen er i tråd med støttereglene.</li>
<li>I utgangspunktet kan støttegiver fremme krav overfor støttemottaker om tilbakeføring inntil tre år etter at støtten ble tildelt. For statsstøtte i form av skattefordel gjelder reglene i skatteforvaltningsloven, dvs. at fristen er fem år.</li>
<li>Fristen er likevel ti år hvis ESA har fattet vedtak om tilbakeføring av den offentlige støtten.</li>
</ul>
<p>Merk at mer enn tre fjerdedeler all offentlig støtte i Norge, målt i kroner, blir tildelt gjennom skatteordninger.</p>
<p>Loven har foreløpig ikke trådt i kraft.</p>