Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Tematilsynsrapport: Bekreftelse på søknader i kompensasjonsordning 2 og 3 - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<p>Finanstilsynet rapporterer om mangler i forbindelse med 16 % av regnskapsførers bekreftelser, og 15 % av revisors bekreftelser. Manglene betyr ikke nødvendigvis at søknadene ikke skulle vært innvilget eller er innvilget med feil beløp, skriver Finanstilsynet.</p>
<p>Finanstilsynet har gjennomført dokumentbasert tematilsyn avgrenset til gjennomgang av revisjons- og regnskapsførerselskapenes kontrollhandlinger for kompensasjonsordning 2 og 3, på bakgrunn av bekreftelser avgitt frem til 15. oktober 2021.</p>
<p>Utvalget for tilsynet er 122 søknader, fordelt på 15 regnskapsførerselskap og 15 revisjonsselskap. Finanstilsynets har ikke vurdert om foretakene som har søkt, driver virksomhet som kvalifiserer til støtte eller innrettingen av kompensasjonsordningen for øvrig. De utvalgte søknadene utgjorde grunnlaget for til sammen 589,2 millioner kroner i tilskudd.</p>
<p>Det er få gjentakende mangler som utpeker seg, verken i revisor eller regnskapsførers kontrollhandlinger. I <a href="https://www.finanstilsynet.no/nyhetsarkiv/nyheter/2022/bekreftelser-utfort-av-regnskapsforer–og-revisjonsselskap-om-kompensasjonsordningen-for/" target="_blank">den fullstendige rapporten</a> gir Finanstilsynet en oppsummerende oversikt over manglene avdekket under tematilsynet.</p>
<h3>Noen av funnene i rapporten:&nbsp;<br /><br /></h3>
<ul class="list">
<li>Flere av de kontrollerte foretakene har benyttet bransjeforeningenes beregningsmodeller og kontrollskjemaer som har gjort kontrollen og dokumentasjonen enklere, og trolig bidratt til oppfyllelsen av kravene.</li>
<li>Flere av revisjonsselskapene henviser til at kontrollhandlinger er dekket gjennom revisjon av årsregnskapet. Finanstilsynet understreker at selv der dette er tilfellet, må det komme frem en tydelig sammenheng mellom kontrollhandlingene for de ulike bekreftelsene og arbeidet som er gjort tidligere for å kunne etterprøve at handlingene er utført og dokumentert etter revisorloven og ISRS 4400.</li>
<li>Finanstilsynets tematilsyn viser at regnskapsfører og revisor i stor grad har gjennomført de kontrollhandlingene som er nødvendige for å kunne bekrefte søknadene, og har ivaretatt oppgaven på en tilfredsstillende måte.</li>
</ul>