Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6085 Tematilsyn- Euronext Growth - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6085

<h3><b>Revisjon av selskaper på Euronext Growth</b></h3>
<p>Fra tilsynet med revisorene er det konstatert betydelige svakheter i revisjonen av ett av utstederselskapene i utvalget. For de øvrige ble revisjonen vurdert som tilfredsstillende.</p>
<h3><b>Andre funn</b></h3>
<p>Opptaksprosessene på Euronext Growth er svært raske, og det må iverksettes tiltak for å sikre prosessen. Dette gjelder både Oslo Børs og verdipapirforetakene.</p>
<p>Finanstilsynet påpeker at ordningen med Euronext Growth Advisor har flere svakheter. Blant annet fremstår avtaleverkets regulering av rollen som Euronext Growth Advisor som uklar, det er også for svak oppfølging av ordningen.</p>
<p>Det påpekes at verdipapirforetakenes generelle og vidtrekkende ansvarsfraskrivelser som inntas i utstederselskapets informasjonsdokument ikke er i samsvar med verdipapirhandellovens krav til investorbeskyttelse.</p>
<p>Enkelte verdipapirforetak foretar ikke lydopptak av samtaler med utstederselskaper, noe som er brudd på lydopptaksplikten.</p>
<p>Det er også funnet at enkelte ansatte i noen foretak har kjøpt aksjer før foretaket publiserte sin første analyse av selskapet. Finanstilsynet presiserer overfor foretakene at verdipapirforetak skal forebygge risikoen for interessekonflikter mellom foretaket og dets kunder.</p>
<p>Verdipapirforetakene har langt på vei oppfylt innholdskravene knyttet til investeringsanbefalinger. Finanstilsynets gjennomgang har likevel avdekket enkelte mangler i flere av de gjennomgåtte anbefalingene.</p>