Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Taksonomien og norsk ikrafttredelse - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<p><a title="Forslag til ny lov om bærekraftig finans" href="/link/847d2282dcd747e7872156a2d79ffbf8.aspx">Forslaget</a> til ny lov om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren og et rammeverk for bærekraftige investeringer og samtykke til deltagelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning <a title="Forslag til ny lov om ikke-finansielle opplysninger" href="/link/28eb8c17a98f4746899a1a2a009a77cc.aspx">(EU) 2019/2088</a> og forordning <a title="Forslag til ny lov om ikke-finansielle opplysninger" href="/link/28eb8c17a98f4746899a1a2a009a77cc.aspx">(EU) 2020/852</a> ble i går <a title="Lov om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren og et rammeverk for bærekraftige investeringer (Lov-delen)" href="https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=85201&amp;utm_campaign=Saksvarselet%20ditt&amp;utm_content=Link&amp;utm_medium=email&amp;utm_source=Mailjet#case-status" target="_blank">førstegangsbehandlet i Stortinget</a>.</p>
<p>Annengangsbehandling og vedtak er ventet innen kort tid og før jul. Ikrafttredelse er enda ikke kjent. <a title=" Nye regler om bærekraftig finans vil ikke tre i kraft fra nyttår" href="https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-regler-om-barekraftig-finans-vil-ikke-tre-i-kraft-fra-nyttar/id2892207/" target="_blank">Finansdepartementet</a> bekreftet dog i går at ikrafttredelse ikke kan skje før de to forordningene er innlemmet og trådt i kraft i EØS-avtalen. Dette forventes gjort i løpet av første halvår 2022.</p>
<p>Ikrafttredelsesdatoen har konsekvenser for rapporteringskrav knyttet til årsregnskapet for de foreslått omfattede selskapene. Finansdepartementet oppfordrer likevel norske foretak som er foreslått omfattet av de nye rapporteringspliktene, om å inkludere taksonomirelatert informasjon i sine årsrapporter for regnskapsåret 2021, selv om loven ikke skulle være satt i kraft på tidspunktet for avgivelsen av årsrapporten.</p>
<p><a title="Taksonomiforordningen artikkel 8" href="https://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/taxonomy-regulation-delegated-act-2021-4987_en.pdf" target="_blank">Taksonomiforordningen artikkel 8</a> omfatter foretak som etter regnskapsdirektivet skal rapportere ikke-finansiell informasjon om virksomheten. Disse foretakene skal inkludere informasjon i sin periodiske rapportering om hvordan, og i hvilket omfang, deres virksomhet knytter seg til bærekraftige økonomiske aktiviteter slik de er definert i taksonomien. Hvilken informasjon som skal offentliggjøres og hvordan den skal presenteres, avhenger av om foretaket er et finansforetak eller et ikke-finansielt foretak. Selv om norsk ikrafttredelse kommer senere enn i EU, endrer det ikke hovedfremdriftsplanen til taksonomien illustrert under.</p>
<div class="epi-contentfragment">Finanstilsynet taksonomi 3.PNG</div>
<p>Kravene til revisjon og digitalisering av rapporteringen som er foreslått i <a title="CSRD" href="/link/34004eae72f940649fce8c78ebd306a3.aspx">CSRD</a>, er også foreslått å gjelde for rapporteringen foretakene skal gjøre etter artikkel 8 i taksonomiforordningen.</p>
<p>De foreslåtte endringene i regnskapsdirektivet som følge av CSRD, vil endre definisjonen av foretak som omfattes av kravene. Verdipapirlovutvalget ble tidligere i høst gitt et <a title="Tilleggsmandat – Nye regler om bærekraftsrapportering" href="https://www.regjeringen.no/contentassets/827e85ab40994aa6b66761732a4bbd7a/2021-11-10-tileggsmandat.pdf" target="_blank">tilleggsmandat</a> og vil utrede hvordan dette bør bli gjennomført i Norge. Revisorforeningen er i den forbindelse invitert til å sitte i utvalget samt å yte sekretærbistand.</p>
<div class="epi-contentfragment">Finanstilsynet taksonomi 2.PNG</div>
<p><br /><br /></p>