Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Støttetiltak for næringslivet etter nye smitteverntiltak - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<div class="epi-contentfragment">Korona_shutterstock_1654083868 – rektangulært.jpg</div>
<p>Nye smitteverntiltak vil nok en gang ramme deler av næringslivet hardt. Regjeringen har varslet økonomiske støttetiltak for å avhjelpe situasjonen. Vi venter at dette vil komme på plass i januar. Her får du en oversikt over det vi vet per i dag.&nbsp;</p>
<h3>Lønnskompensasjon</h3>
<p>Regjeringen varsler i pressemeldingen 7. desember at&nbsp;"Dersom behovet tilsier det,&nbsp;vil regjeringen ta sikte på å få på plass en ny kompensasjonsordning etter nyttår som er bedre tilpasset dagens situasjon". <a title="NRK – lønnsstøtteordning" href="https://www.nrk.no/norge/regjeringen-innfrir-lonnsstotte-til-bedriftene-1.15766084" target="_blank">Den 10. desember varslet finansminister Trygve Slagsvold Vedum</a> til pressen at arbeidet med en ny lønnsstøtteordning for næringslivet "starter i dag". Ordningen skal innføres så raskt som mulig. Det er foreløpig ikke klart om det betyr at en slik ordning vil gjelde allerede fra desember, og vi vet heller ikke hvor lang tid det vil ta å få ordningen på plass slik at det kan søkes om tilskudd.&nbsp;</p>
<p>Den <a title="Lønnsstøtte mars – aug 2021" href="https://www.skatteetaten.no/lonnsstotte/" target="_blank">forrige lønnstøtteordningen </a>gjaldt støtte for ansatte som ble tatt tilbake fra permisjon. Den nye ordningen skal inkludere støtte for å unngå permitteringer og oppsigelser.&nbsp;</p>
<h3>Kompensasjonsordningen for næringslivet forlenges ut desember</h3>
<p>Kompensasjonsordning 3 forlenges slik at det kan søkes om tilskudd for perioden november-desember 2021. Det er varslet enkelte endringer i ordningen:</p>
<ul class="list">
<li>Redusert krav til minste omsetningsfall for å få tilskudd: For perioden november-desember vil kravet til omsetningsfall bli lempet på, fra 40 prosent i forrige periode, til 30 prosent.&nbsp;</li>
<li>Lavere tak på tilskudd:&nbsp;<span>&nbsp;Samtidig vil maksimalt støttebeløp per bedrift/konsern blir redusert fra 20 millioner til 15 millioner kroner for tomånedersperioden.&nbsp;</span></li>
<li><span><span>Maksimalt samlet utbetalt tilskudd per bedrift/konsern fra mars 2021 og ut ordningens levetid heves til 120 mill. kroner, gjeldende fra november 2021.</span></span></li>
<li>Det innføres støtte på inntil 100 prosent av varer som ikke kan omsettes fordi de går ut på dato som følge av smitteverntiltaket.&nbsp;</li>
<li>Det innføres utbyttebegrensning for de virksomhetene som mottar støtte. Virksomheter som går med overskudd i 2021, vil bli pålagt å betale tilbake støtte som de mottar for november og desember</li>
</ul>
<h3>Kultur, idrett og frivillighet&nbsp;</h3>
<p>Kulturdepartementet forlenger flere ordninger:</p>
<ul class="list">
<li>Kompensasjonsordningene for kultur, idrett og frivillighet vil bli forlenget ut første halvår 2022. Kompensasjonsgraden settes til 70 prosent og gjelder fra 1. november.</li>
<li>Stimuleringsordningen for kulturarrangementer foreslås gjeninnført fra 8. desember 2021 til ut mars 2022.</li>
<li>Det settes av 600 millioner kroner til tilskuddsordning for publikumsarrangement av nasjonal verdi i idrettssektoren og midlertidig tilskudd til frivillighetssektoren. Dekningsgraden settes til 70 prosent fra 8. desember 2021 også ved avlyste arrangementer og aktiviteter.</li>
</ul>
<p>Les mer i <a href="https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/forbedrer-kompensasjonsordningene-for-kultur-frivillighet-og-idrett-og-videreforer-stimuleringsordningen-for-kulturlivet/id2892105/" target="_blank">pressemeldingen fra kulturdepartementet</a>.</p>
<h3><span>Statlig lånegarantiordning</span></h3>
<p>Den <a href="https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/garantiordningen-for-banklan-til-bedrifter-gjeninnfores/id2892081/?utm_source=regjeringen.no&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=nyhetsvarsel20211214-9:26%20AM" target="_blank">statlige lånegarantiordningen</a> gjeninnføres&nbsp;<span>frem til 30. juni 2022</span>.&nbsp;Ordningen innebærer at staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye banklån til bedrifter som står overfor en akutt likviditetsmangel som følge av utbruddet av koronaviruset.</p>
<h3><span>Utsettelse av skatt- og avgiftsbetalinger</span></h3>
<p><span>Regjeringen vil vurdere muligheten for å gjøre det enklere for kriserammede bedrifter å søke utsettelser av skatte- og avgiftsinnbetalinger.</span></p>
<h3><span><span>Store publikumsåpne arrangementer</span></span></h3>
<p><span><span><span>Støtteordningen for store publikumsåpne arrangementer foreslås gjeninnført for perioden desember 2021 – mars 2022.</span></span></span></p>
<p><span style="font-family: ‘Merriweather Sans’, sans-serif; font-size: 20px; font-weight: bold;">Tog, buss, båt og fly</span></p>
<p>Kompensasjonsordningene for togselskaper og for kommersielle buss- og båtruter blir videreført ut mars 2022. Regjeringen vil foreslå for Stortinget å utsette gjeninnføring av flypassasjeravgiften til 1. april 2022.</p>
<h3>Kommunal støtte til næringlivet</h3>
<p>Regjeringen tildeler i første omgang resten, 200 millioner kroner, av en eksisterende ramme for kommunal støtte til næringsdrivende. I tillegg&nbsp;vil regjeringen foreslå for Stortinget at det settes av 1 milliard kroner "som beredskap dersom det oppstår behov i kommunene som ikke dekkes av andre ordninger".&nbsp;</p>
<p>I pressekonferansen 7. desember sa finansminister&nbsp;Trygve Slagsvold Vedum (Sp) at det vil bli fastsatt nærmere nasjonale rammer for tildelingen av tilskudd i den kommunale kompensasjonsordningen.&nbsp;</p>
<h3>Selvstendig næringsdrivende og frilansere</h3>
<p>Kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere&nbsp;skulle gjelde ut januar, men forlenges nå ut februar.</p>
<h3>Arbeidsliv</h3>
<p>Følgende koronaordninger skulle gjelde ut januar, men forlenges nå ut februar:</p>
<ul class="list">
<li>Rett til dagpenger til ledige og permitterte, uavhengig av hvor lenge de har mottatt ytelsen</li>
<li>Perioden for AAP-mottakere som er avklart for arbeid</li>
<li>Forhøyet dagpengesats på 80 prosent kompensasjon for den delen av dagpengene som er under 3 ganger grunnbeløpet</li>
<li>Særreglene med dagpenger for lærlinger</li>
<li>En ledig kan jobbe opp til 60 prosent av vanlig arbeidstid før dagpengene bortfaller, mot normalt 50 prosent</li>
</ul>
<p>Tiltak som gjeninnføres, i første omgang til ut februar 2021, er:&nbsp;&nbsp;</p>
<ul class="list">
<li>Dagpengeretten for personer som har lav opptjening i 2021 sikres ved at kravet til tidligere inntekt for å få dagpenger settes ned fra 1,5 G til 0,75 G siste 12 måneder, eventuelt fra 3 G til 2,25 G siste 36 måneder</li>
<li>Kravet om at man må ha minst 50 prosent redusert arbeidstid for å få dagpenger lempes på, slik at man også har rett på dagpenger dersom man kun får arbeidstiden redusert med 40 prosent</li>
<li>Ordningen med dagpenger til lærlinger åpnes for nye tilfeller</li>
<li>Regjeringen vil sikre at Nav er i stand til å håndtere eventuelt økte henvendelser. Derfor forlenges hjemmelen til å forskuttere dagpenger ved behov</li>
</ul>
<p>Les mer i <a href="https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/forlenger-koronaordninger-ut-februar-og-gir-lavtlonte-rett-til-dagpenger/id2892106/" target="_blank">pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet.</a></p>
<h3>Koronarelatert sykefravær&nbsp;</h3>
<p>Staten vil dekke kostnader knyttet til koronarelatert sykefravær fra og med dag 6. Ellers er arbeidsgiverperioden 16 dager.&nbsp;&nbsp;</p>
<h3>Når kommer tiltakene på plass?</h3>
<p>De økonomiske tiltakene er avhengig av bevilgningsvedtak i Stortinget. Regjeringen tar sikte på å legge frem en proposisjon for Stortinget i januar. Det må også fastsettes nødvendige endringer i regelverket for kompensasjonsordningene.</p>
<p>Vi venter at detaljene i de nye ordningene vil komme på plass i januar 2022. Vi anslår at det vil åpnes for å søke om tilskudd i februar.&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>