Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Støtteordninger for bedrifter med høy eksponering mot Russland - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<p><a title="Næringsdepartementet" href="https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/slik-blir-stotteordningene-for-bedrifter-med-hoy-eksponering-mot-russland/id2906717" target="_blank">Det etableres fire støtteordninger</a>:</p>
<ul class="list">
<li>Støtteordning for inntektsbortfall</li>
<li>Lånegarantiordning</li>
<li>Utvidelse av lavrisikolåneordningen</li>
<li>Distriktsrettede virkemidler rettet mot Troms og Finnmark</li>
</ul>
<h3>Støtteordningen for inntektsbortfall</h3>
<p>Ordningen omfatter støtte til bedrifter i hele Norge som ikke har fått oppgjør for kontrakter inngått med russiske, hviterussiske og ukrainske kunder som følge av Russlands angrepskrig mot Ukraina. Ordningen skal bidra til at bedrifter som er særskilt rettet mot disse markedene får rom til å tilpasse seg til situasjonen. Ordningen vil gjelde i hele Norge og ikke kun i Øst-Finnmark.</p>
<p>Ordningen omfatter bedrifter som har hatt minimum 50 prosent av omsetningen sin fra Russland, Hviterussland eller Ukraina. Bedrifter kan få tilskudd til å dekke inntil 80 prosent av fordringer de har mot russiske, hviterussiske og ukrainske bedrifter. Det kan gis inntil 400 000 euro i tilskudd til ett foretak (ca 3,9 millioner kroner).</p>
<p>Ordningen gjelder for kontrakter inngått før 25. februar 2022. Kontrakter inngått etter dette kan i særlige tilfeller også omfattes, dersom bedriftene kan sannsynliggjøre at dette er kontrakter og kundeforhold som ligger innenfor bedriftens virkeområde og normale forretningsdrift, og så sant det er mulig etter statsstøtteregelverket.</p>
<p>Ordningen vil gjelde for leveranser til og arbeid utført for russiske, hviterussiske og ukrainske kunder innen utgangen av september 2022, og tilsagn om støtte må fattes før 31. desember 2022. Det kan ikke gis støtte til kontrakter som er i strid med eller undergraver sansksjonene.</p>
<p>Regjeringen foreslår en økonomisk ramme for ordningen på 55 millioner kroner.</p>
<p>Ordningen skal forvaltes av Innovasjon Norge. Vi venter at det vil være nødvendig med bekreftelse av opplysninger i søknaden fra revisor eller autorisert regnskapsfører på tilsvarende måte som for andre støtteordninger under Innovasjon Norge.&nbsp;</p>
<p>Ordningen må godkjennes av EFTAs overvåkingsorgan (ESA).&nbsp;</p>