Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Stiftelser bør ikke pålegges å skille ut næringsvirksomhet i egne selskaper - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<p>Det anføres en rekke grunner til at det kan være fornuftig for en stiftelse å drive eventuell næringsvirksomhet i datterselskap. På generelt grunnlag mener vi stiftelser selv bør kunne velge den organiseringen de finner mest hensiktsmessig. Det er uklart hvilke problemer departementet mener man vil løse ved å pålegge stiftelser å drive virksomheten i datterselskaper og ikke i selve stiftelsen. Det vises til at tilsynet med stiftelsen kan bli enklere og at eventuell skatteplikt er lettere å fastslå i et eget selskap</p>
<p>Vi kan ikke se at det er begrunnet at dagens ordning innebærer noe vesentlig problem i praksis. På den bakgrunn går Revisorforeningen mot forslaget om at stiftelser må drive næringsvirksomhet i datterselskaper.</p>
<h3>Små stiftelser</h3>
<p>Revisjonsplikten er helt avgjørende for tilliten til stiftelsesformen. En uthuling av revisjonsplikten for enkelte stiftelser vil kunne få uønskede konsekvenser for troverdigheten til stiftelsesformen. Vi vil derfor advare mot forslaget om Stiftelsestilsynet kan dispensere fra kravet til revisjon i tilfeller der avkastningen ikke dekker stiftelsens kostnader.</p>
<p>Løsningen i slike tilfeller må være å oppfordre stiftelsen til omdanning, enten ved å slå den sammen med andre stiftelser eller ved å oppløse stiftelsen og dele ut alle midlene innenfor formålet. Også i gjeldende stiftelseslov er det regler som gir adgang til omdanning i slike tilfeller, men mye kan tyde på at regelen er lite kjent eller andre grunner brukes for lite.</p>
<p>Stiftelsesformen er lite egnet når kostnadene til administrasjon og tilsyn overstiger avkastningen. Vi støtter derfor forslaget om at pengeutdelende stiftelser må ha en grunnkapital på minst 500 000 kroner. Slik vi forstår forslaget skal dette også gjelde eksisterende stiftelser.</p>