Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6085 Søknad om ettergivelse av forsinkelsesgebyr for årsregnskap - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6085

<p>I <a title="Regnskapsregisterets artikkel" href="https://www.brreg.no/innsending-av-arsregnskap/forsinkelsesgebyr/soknad-om-ettergivelse/" target="_blank">Regnskapsregisterets artikkel</a> om å søke om ettergivelse av forsinkelsesgebyr er akutt sykdom en årsak som nevnes som grunn for ettergivelse. Samtidig står det som et av eksemplene at «covid-19 (gjelder kun for regnskapsåret 2019 og 2020)». Vi mener at dersom covid-19 sykdom i 2022 er den reelle årsak til forsinkelsene, så må dette anses som en grunn som oppfyller lovens krav for å kunne få gebyret ettergitt.</p>
<p>Det er de reelle og faktiske forhold som må brukes i søknader om ettergivelse. Dette må begrunnes og dokumenteres i søknaden. Søknaden sendes etter at gebyret ikke lenger ilegges.</p>
<p>Revisorforeningen har tatt opp med Regnskapsregisteret at for mange var sykefraværet første halvår 2022 pga. covid-19 vel så høyt som i tilsvarende perioder de to foregående årene. Det var også oppblomstring av smitte før sommeren i år, i motsetning til de to foregående årene.</p>
<p>I sitt svar skriver Regnskapsregisteret at:</p>
<blockquote>«For de to foregående regnskapsårene var det skriftlig avklart fra Finansdepartementet at covid-19 skulle tillegges ekstra vekt som grunnlag for ettergivelse av forsinkelsesgebyr. Tilsvarende gjelder ikke for regnskapsår 2021. Dersom innsendelse av årsregnskap for regnskapsår 2021 har blitt forsinket som følge av covid-19, bør det i eventuell søknad om ettergivelse av ilagt forsinkelsesgebyr redegjøres for dette. Regnskapsregisteret vil behandle søknader om ettergivelse av ilagt gebyr individuelt på vanlig måte med hjemmel i regnskapsloven § 8-3 tredje ledd.»</blockquote>
<p>Våre forslag om utsettelse for innsending av årsregnskapet/generell lemping i ileggelse av forsinkelsesgebyr før sommeren førte dessverre ikke frem, som omtalt i <a title="artikkelen fra 1. juli" href="/link/64d8dc94e27840e48027466cdf7fd79a.aspx">artikkelen fra 1. juli</a>.</p>