Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Skatteplikt for utleieinntekter etter omorganisering av tiltaksbedrift - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<p>Dette gjaldt også for utleieinntektene fra tiltaksbedriften, konkluderte skattekontoret med i bindende forhåndsuttalelse <a href="https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/uttalelser/bfu/tiltaksbedrift-og-omorganisering.-sporsmal-om-utleieselskap-vil-vare-omfattet-av-skatteloven–2-32-forste-ledd/" target="_blank">BFU 14/2021</a> offentliggjort 9. mars 2022.</p>
<h3>Tiltaksarrangør</h3>
<p>Bedrifter for yrkesvalghemmede som er godkjent av Arbeids- og sosialdepartementet ved NAV, anses normalt for ikke å ha erverv til formål og regnes derfor som skattefrie institusjoner. Se Skatte-ABC stikkord «Skattefrie institusjoner mv.» pkt. 3.4.5.</p>
<p><a href="https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-11-1598" target="_blank">Tiltaksforskriften</a> setter blant annet krav om at overskudd skal komme attføringsvirksomheten og deltakerne til gode. Det stilles også krav om at attføring eller varig tilrettelagt arbeid skal være tiltaksbedriftens primære virksomhet.</p>
<h3>Omorganiseringen</h3>
<p>En tiltaksbedrift planla å flytte inn i nye lokaler med delvis finansiering gjennom salg av deler av eksisterende eiendommer, samt utleie av deler av nybygg. Eiendommen skulle fisjoneres ut i et nystiftet selskap. Etter fisjonen skulle tiltaksbedriften og eiendommen være to aksjeselskaper eid av samme morselskap. Eiendomsselskapet skulle også ha leieinntekter fra eksterne (utenom tiltaksbedriften).</p>
<p>Det skal kunne utbetales utbytte fra eiendomsselskapet til morselskapet. Morselskapet skal kunne gi konsernbidrag til tiltaksbedriftsselskapet, men ikke til andre selskaper eller dele ut utbytte.</p>
<h3>Bindende forhåndsuttalelse</h3>
<p>Tiltaksbedriften anmodet skatteeten om en uttalelse om skatteplikten for utleieselskapet og metoden for fordeling av utgifter og kostnader mellom den potensielt skattefrie leieinntekten og den skattepliktige leieinntekten.</p>
<p>Et selskap kan være unntatt fra skatteplikt dersom det ikke har erverv til formål, jf. <a href="https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-03-26-14/KAPITTEL_3-4#%C2%A72-32" target="_blank">skatteloven § 2-32 første ledd</a>. Formålsvurderingen beror på en konkret helhetsvurdering hvor det særlig legges vekt på selskapets formål etter vedtektene, selskapets oppbygging og selskapets faktiske virksomhet.</p>
<p>Skattekontoret mente at utleieselskapet ikke oppfylte vilkårene for skattefritak etter denne bestemmelsen. Selskapets oppbygging med organisering av aktiviteten i et aksjeselskap med adgang til utbytte, taler mot skattefritak. Skattekontoret viste videre til at utleievirksomhet etter sin art er virksomhet og at selskapet også faktisk tar sikte på overskudd. At den største leietakeren er en skattefri institusjon får da ingen betydning.</p>
<p>Det er først hvis utleieselskapet har samme skattefrie ideelle formål som leietaker at det eventuelt kan være grunnlag for slik identifikasjon og dermed vurdere skattefrihet for leieinntekten fra leietaker, jf. skatteloven § 2-32 andre ledd.</p>