Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Skattefunn – når skal et selskap anses å inngå i et konsern - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<p>Vurderingen av om et selskap som inngår i et konsern skal regnes som foretak i økonomiske vansker skal i utgangspunktet foretas på gruppenivå (dvs. normalt konsern etter norsk forståelse). Det er imidlertid uttalt at den samme vurderingen også må foretas for det enkelte selskap som søker om støtte.</p>
<p>I <a href="https://www.regjeringen.no/contentassets/ddc4156eb17e43a097d06e276dede31a/presiseringer-av-skattefunn-ordningen-og-selskaper-i-vanskeligheter-l2241017.pdf" target="_blank">uttalelse 26. februar 2020</a> la Finansdepartementet til grunn at et selskap inngår i et konsern dersom foretaket i sist avlagte regnskap var konsolidert linje for linje inn i et konsernregnskap. Finansdepartementet fant imidlertid dette usikkert og har bedt Nærings- og fiskeridepartementet om en vurdering.</p>
<h3>Næringsdepartementets vurdering</h3>
<p>Nærings- og fiskeridepartementet forelå&nbsp;<span>19. januar 2022. Nærings- og fiskeridepartementet&nbsp;</span>mener Finansdepartementets vurdering er uriktig og viser til at det statsstøtterettslig ikke opereres med et konsernbegrep. Det avgjørende for om et selskap inngår i et konsern, er hva som utgjør en «undertaking». Etter statsstøtteretten foreligger det en «undertaking» når det aktuelle foretaket har faktisk kontroll over et annet foretak, og faktisk også utøver denne kontrollen.</p>
<p>Det er stort sammenfall mellom når et selskap anses for å inngå i et konsern etter norske regnskapsregler, og når et foretak utgjør en «undertaking» etter statsstøtteretten.</p>
<p>At det etter norske regnskapsregler er unntak fra plikten til å utarbeide konsernregnskap for små foretak, eller at enkelte datterselskaper skal/kan utelates fra konsolideringen, har ingen betydning for om det foreligger en «undertaking». Det avgjørende er om et foretak faktisk er kontrollert av et annet foretak. Det samme gjelder for unntak etter andre regnskapsspråk, for eksempel IFRS.</p>
<h3>Hvordan Skattefunn-selskap kan innrette seg</h3>
<p>Finansdepartementet skriver i uttalelsen avgitt 17. februar 2022 at foretaket selv må vurdere om det utgjør en «undertaking». Dersom foretaket ikke er konsolidert i et konsernregnskap kan dette gjøres ved å utarbeide et konsolidert regnskap som omfatter den selskapskretsen som vil utgjøre et EØS-rettslig «undertaking».</p>
<p>Alternativt kan foretaket vurdere om det oppfyller kriteriene basert på en sammenstilling av selskapsregnskapene til de enhetene som sammen med foretaket vil utgjøre et «undertaking» i EØS-rettslig forstand. Denne sammenstillingen kan gjøres ved å utarbeide en konsolidert balanseoppstilling av selskapsregnskapene til de enhetene som sammen med foretaket vil utgjøre et «undertaking» i EØS-rettslig forstand.</p>
<p>Det stilles ikke krav om at den konsoliderte balanseoppstillingen må godkjennes av revisor.&nbsp; Den konsoliderte balanseoppstillingen må være utarbeidet forut for Norges Forskningsråds godkjenning av foretakets søknad.</p>
<h3>Virkningstidspunkt</h3>
<p>Finansdepartementet uttaler videre at ovennevnte krav også gjelder for foretak med flerårige prosjekter godkjent i 2019 og 2020 som krever fradrag for inntektsåret 2021.</p>