Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Skatteendringer i revidert budsjett 2022 - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<p>Den største nyheten i revidert budsjett for 2022 var forslaget om å erstatte MVA-fritaket på elbil med en tilskuddsordning på inntil kr. 500&nbsp;000. Se egen sak som gjelder MVA-endringer.</p>
<p>Men det foreslås også enkelte endringer på skatteområdet.</p>
<h4>Økt formuesskattesats for upersonlige skattytere</h4>
<p>Regjeringen foreslår å øke formuesskattesatsen for upersonlige formuesskattepliktige skattytere fra 0,15 prosent til 0,25 prosent fra og med 2022. Dette omfatter bl.a. sparebanker, samvirkeforetak og enkelte stiftelser.</p>
<h4>Eiendomsskatt på grunn under kraftlinjer</h4>
<p>Borgarting lagmannsrett avsa 11. oktober 2021 en dom om utskriving av eiendomsskatt på grunn under kraftlinjer. Dommen innebærer at det skal skrives ut eiendomsskatt på hver enkelt grunneier. Regjeringen vil sende et lovforslag på høring, som hindrer de uheldige sidene for privatpersoner og kommunene ved lagmannsrettsdommen om eiendomsskatt på grunn under kraftlinjer. Se <a href="https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/eiendomsskatt-pa-grunn-under-kraftlinjer/id2912414/" target="_blank">pressemelding fra Finansdepartementet</a>.</p>
<h4>Skattlegging av store flernasjonale konsern – innføring av Inclusive Frameworks to-pilarløsning</h4>
<p>Det pågår arbeid med en internasjonal reform for skattlegging av store flernasjonale konsern. Løsningen består av to hoveddeler (pilarer). Regjeringen skisserer en tidsplan der målsettingen er å innføre det nødvendige regelverket for å etablere en minimumsskatt på 15 prosent for store flernasjonale konsern (pilar 2) fra 2024. Regjeringen vil komme tilbake til tidsplan for innføring av pilar 1 når det internasjonale arbeidet med utformingen av regelverket gir grunnlag for det.</p>
<p>Les mer i Meld. St. 2 (2021-2022) pkt 4.2.</p>
<h4>Differensiert tvangsmulkt</h4>
<p>I et anmodningsvedtak ga Stortinget regjeringen i oppdrag å utrede en ordning med differensiert tvangsmulkt. Skattedirektoratet og Finansdepartementet mener det vil være en bedre ordning å sette ned satsene og antall løpedager med tvangsmulkt enn å differensiere etter omsetning eller lignende. Skattedirektoratet vil sende et forslag til nye regler på høring.</p>
<h4>Toll- og særavgifter</h4>
<p><strong>Lavere engangsavgift på rullestoldrosjer</strong></p>
<p>Regjeringen foreslår å redusere engangsavgiften på drosjer som er tilpasset rullestolbrukere fa 1. juli 2022. Se <a href="https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/lavere-engangsavgift-pa-rullestoldrosjer/id2912421/" target="_blank">pressemelding fra Finansdepartementet</a>.</p>
<p><strong>Elavgift – utsatt iverksetting av fritak for egenprodusert fornybar kraft</strong></p>
<p>I statsbudsjettet for 2022 ble det varslet om høring innen kort om fritak i elavgiften for egenprodusert fornybar kraft, f.eks. for borettslag som produserer egen solkraft. Det varsles nå at forslag til regelverk først vil bli sendt på høring i sommer og at det er lite sannsynlig at fritaket kan iverksettes i 2022</p>
<p><strong>Toll – fullmakt til å innføre tolltiltak mot Russland&nbsp;</strong></p>
<p>Regjeringen foreslår at Stortinget gir regjeringen fullmakt til å innføre tiltak på tollområdet i krigssituasjoner eller ved annen internasjonal krisesituasjon, f.eks. for å bruke fullmakten til å innføre tolltiltak mot Russland som følge av krigen i Ukraina.</p>