Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Skattedirektoratet korrigerer uttalelse om aksjeincentivordning - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<p>«Kruse Smith-modellen» har fått navn etter Høyesteretts avgjørelse i Rt. 2000 s. 758 som gjaldt en incentivordning hvor ansatte tegnet aksjer i selskapet til pålydende, kr 10. Aksjenes matematiske verdi var kr 143. Samtidig ble det avtalt at dersom den ansatte sluttet i selskapet skulle aksjene overdras til hovedaksjonæren til matematisk verdi på salgstidspunktet, men med fradrag for differansen ved ervervet, kr. 133.</p>
<p>Høyesterett kom til at salgssummen ikke skulle beskattes som arbeidsinntekt. Høyesterett anså imidlertid at det forelå en fordel i form av kreditt på differansen mellom virkelig verdi og kostprisen (tegningskursen).</p>
<p>Skattedirektoratets uttalelse 1. januar 2022 gjelder forskjellige problemstillinger knyttet til aksjeincentiver etter «Kruse Smith-modellen». I et av punktene i uttalelsen argumenterte Skattedirektoratet for at kredittytelsen (underprisen) etter modellen må anses som skattepliktig med mindre kredittytelsen er ubetinget. Dersom kredittytelsen reduseres eller faller bort hvis aksjene faller i verdi er man utenfor modellen, mente Skattedirektoratet. Denne delen av uttalelsen har vært kritisert.</p>
<p>Dette har Skattedirektoratet nå gått tilbake på. Det kan ikke stilles strengere krav for å anerkjenne kredittytelsen for skatteformål enn det Høyesterett gjorde.</p>
<p>Oppsummert gjelder nå følgende:</p>
<ul class="list">
<li>Er det ikke avtalt rente (eller den er lavere enn normrenten), vil fordelen være lønn for de ansatte etter reglene for rimelige lån i arbeidsforhold.</li>
<li>Dersom gjeldsforpliktelsen reduseres eller bortfaller fordi aksjene faller i verdi, vil ettergivelsen være en skattepliktig fordel for de ansatte (lønn).</li>
<li>Utbytte og gevinst på de tildelte aksjene som tilfaller den ansatte beskattes etter aksjonærmodellen. Både kontantvederlaget og restvederlaget (kreditten) inngår i inngangsverdien og innbetalt kapital på aksjene.</li>
<li>For utbytte må det imidlertid tas forbehold for aksjer som den ansatte eier indirekte gjennom et selskap hvis utbytte i realiteten er vederlag for arbeid. Se <a href="https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/uttalelser/prinsipputtalelser/rettstilstanden-vedrorende-beskatning-av-aktive-eiere/" target="_blank">Skattedirektorats uttalelse 6. juni 2013.</a></li>
</ul>