<p>&nbsp;I mangel av klare holdepunkter for å fastsette salgsverdien, fulgte det av forskrift til skatteloven (FSFIN § 5-14-1) at salgsverdien på ikke-børsnoterte aksjer kunne settes til aksjens andel av selskapets skattemessig formuesverdi.</p>
<p>Forskriften er opphevet med virkning fra 2022. Det må ses i sammenheng med at ordningen med rimelige aksjer i arbeidsforhold, der ansatte kunne få redusert fordelen med 25 % av salgsverdien eller maksimalt kr 7500, også er opphevet fra og med inntekståret 2022.&nbsp;</p>
<p>Arbeidsgiver må nå beregne salgsverdi og skattepliktig fordel for den ansatte basert på alminnelige verdsettelsesmetoder.&nbsp;&nbsp;</p>