Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Sikkerhetsventilen for næringseiendom - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<p>Næringseiendom verdsettes som utgangspunkt til 75 prosent av eiendommens beregnede utleieverdi, jf. <a href="https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-03-26-14/KAPITTEL_5-2#%C2%A74-10" target="_blank">skatteloven § 4-10 syvende ledd</a>. Skattyter kan imidlertid kreve at verdien settes ned til 75 prosent av «eiendommens dokumenterte omsetningsverdi». Dette kalles «sikkerhetsventilen».</p>
<p>I høringen foreslår departementet en regulering av dokumentasjonskravene ved bruk av sikkerhetsventilen.</p>
<p>Etter forslaget skal dokumentasjonen:</p>
<ul class="list">
<li>tidligst være utarbeidet i det første inntektsåret den skal benyttes for,</li>
<li>være ferdig utarbeidet senest på det tidspunktet det kreves nedsettelse, og kunne fremlegges umiddelbart for skattemyndighetene på forespørsel,</li>
<li>ikke være utarbeidet av noen som er i et interessefellesskap med eller er i et nærstående- eller avhengighetsforhold til skattyter,</li>
<li>være utarbeidet av noen med relevant, faglig kompetanse til å foreta verdivurdering av næringseiendom, herunder takstmann eller næringsmegler, og</li>
<li>inneholde en redegjørelse for vurderingen av eiendommens omsetningsverdi og forutsetningene som denne bygger på.</li>
</ul>
<p>Som dokumentert omsetningsverdi regnes også eiendommens observerbare omsetningsverdi i inntektsåret det kreves nedsettelse, så fremt omsetningen er et fritt salg mellom uavhengige parter.</p>
<p>Det foreslås at forskriften trer i kraft fra og med inntektsåret 2022.</p>
<p>Høringsfristen er <strong>5. august 2022</strong></p>