Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Signaturen som er gull verdt - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<div class="epi-contentfragment">Karen Kvalevåg_Bow-7.jpg</div>
<p class="paragraph">Revisjon er en av bærebjelkene i vårt tillits- og velferdssamfunn. Tillit er helt fundamentalt for en velfungerende økonomi, både for å sikre velferden og at eiere, ansatte, leverandører, kunder og samfunnet som helhet skal kunne stole på informasjonen selskapene rapporterer.&nbsp;</p>
<h3 class="paragraph"><b>Noen signaturer betyr mer enn andre</b>&nbsp;</h3>
<p class="paragraph">Bak revisors signatur ligger omfattende dialog med kunden og et utall kontrollhandlinger. Dette er prosesser som ofte fører til endringer, noen ganger små, andre ganger store. Men revisjon er ikke bare kontroll. Revisor bidrar med både veiledning og kunnskapsoverføring. Målet er forbedring – at kunden etablerer gode interne rutiner og en sunn og bærekraftig drift.&nbsp;</p>
<div class="epi-contentfragment">Signaturen som er gull verdt – FA-bilag 020623.png</div>
<p class="paragraph">Resultatet av en god revisjonsprosess er derfor ofte usynlig for omverdenen. Det du ser er oppsummeringen – en ren revisjonsberetning. Det er først når feil ikke rettes, eller at tillitsforholdet mellom kunde og revisor brytes av andre grunner, det blir synlig for alle. Da tar revisor forbehold eller fratrer.&nbsp;</p>
<p class="paragraph">I revisjonsberetningen uttaler revisor seg om regnskapet er riktig. Det gjør at alle regnskapsbrukere kan ta beslutninger på sikkert grunnlag. Ganske enkelt fordi du kan stole på informasjon som er revidert.&nbsp;</p>
<p class="paragraph">For det er først når revisor har fått overblikket – når helheten stemmer – at vi signerer.&nbsp;&nbsp;</p>
<h3 class="paragraph"><b>Revisors hjelper deg å bli en bærekraftsvinner&nbsp;</b>&nbsp;</h3>
<p class="paragraph">Revisor får en nøkkelrolle når de nye kravene til bærekraftrapportering i næringslivet trer i kraft fra 2024. Reglene vil i første rekke gjelde store selskaper, men indirekte også alle selskaper i leverandørkjedene, store som små.&nbsp;</p>
<p class="paragraph">For mange virksomheter er bærekraftsrapportering noe helt nytt. Mange tenker kanskje heller ikke at risiko knyttet til miljø, sosiale forhold og selskapsstyring (ESG) også er finansiell risiko. Det vil det bli endring på. For nå skjerpes kravene, og bærekraftsrapportering blir i prinsippet likestilt med den finansielle rapporteringen.&nbsp;</p>
<p class="paragraph">Behovet for veiledning og uavhengige, tillitsskapende bekreftelser, er stort. Revisorforeningen og de største revisjonsselskapene har derfor i fellesskap etablert Akademiet for bærekraftsrapportering, som er et omfattende undervisningsopplegg hvor næringslivsledere og revisorer lærer om de nye rapporteringskravene fra landets fremste eksperter på feltet.&nbsp;</p>
<p class="paragraph">Revisor skal hjelpe næringslivet til å bli gode på bærekraftsrapportering. For oss er det en helt naturlig del av samfunnsoppdraget å bruke vår kompetanse til å jobbe for at samfunnets ambisiøse bærekraftsmål nås.&nbsp;&nbsp;</p>
<h3 class="paragraph"><b>Tillitssamfunnet utfordres&nbsp;</b>&nbsp;</h3>
<p class="paragraph">Økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet truer velferdssamfunnet og det seriøse arbeidslivet. Og omfanget av slik kriminalitet er økende.&nbsp;</p>
<p class="paragraph">Nylig avdekket Brønnøysundregistrene utbredt dokumentfalsk i nystiftede aksjeselskap. Over 300 forfalskede bekreftelser på aksjeinnskudd er foreløpig identifisert. Mye tyder på at dette er toppen av isfjellet, og at motivet for selskapsetableringene er å utnytte den allmenne tilliten som følger AS-formen til å bedrive kriminalitet.&nbsp;</p>
<p class="paragraph">I dag er det et økende antall lovpålagte bekreftelser, deriblant bekreftelse av aksjeinnskudd, hvor det ikke stilles krav til uavhengighet fra den som bekrefter. Det er uheldig. Dette handler om tillit, og da er uavhengighet faktisk helt avgjørende.&nbsp;</p>
<p class="paragraph">Revisor er uavhengig. Formålet med revisjon er å skape tillit. Derfor revisjon og revisors rolle så viktig. For næringslivet og for samfunnet.&nbsp;</p>
<p class="paragraph">Fordi tillit er det mest verdifulle vi har!&nbsp;&nbsp;</p>
<p class="paragraph">Karen Kvalevåg, adm. direktør&nbsp;i Revisorforeningen</p>
<p class="paragraph"><em><strong>Denne kronikken sto også i spesialbilaget Kapital – Regnskap og rådgivning – Finansavisen 2. juni 2023.</strong></em></p>