Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Sanksjoner mot Russland: Usikkerhet om fortsatt drift - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<p><b>Usikkerhet om fortsatt drift:</b></p>
<p><i>Hvilket vurderingstidspunkt?</i></p>
<p class="Default">I vurderingen av forutsetningen om fortsatt drift i årsregnskapet for 2021 skal det tas hensyn til all tilgjengelig informasjon, og det må tas i betraktning forhold oppstått både før og etter balansedagen 31. desember 2021. Det er status for fortsatt drift på dato for styrebehandlingen av årsregnskapet – <b>regnskapsavleggelsestidspunktet </b>– som skal vurderes. Mulige følger av krigsutbruddet i Ukraina (sanksjoner etc.) kan derfor medføre at foretak som handler med Russland etc. må vurdere om det er usikkerhet om fortsatt drift når regnskapet for 2021 avlegges.</p>
<p class="Default"><i>Fra a) til b) – når ansees det å være usikkerhet om fortsatt drift?</i></p>
<p class="Default">Plikten til å redegjøre for usikkerhet knyttet til fortsatt drift-forutsetningen, utløses først når det foreligger konkrete forhold som kan sette foretakets videre drift i fare. Indikasjonene må være av alvorlig karakter som etter ledelsens vurdering kan bli vanskelig å håndtere ved refinansiering, kostnadsreduksjon eller andre tiltak. Vurderingshorisonten vil normalt være frem til neste balansedag. Se også NRS 16 <i>Årsberetning </i>punkt 2.8.</p>
<p class="Default">Vurderingen er spesielt krevende i en situasjon med økt usikkerhet om eksterne rammebetingelser.</p>
<p>Hvis det legges et «worst case»-scenario til grunn for videre utvikling av Russlands krigshandlinger (krigen eskalerer til flere land), vil det kunne foreligge usikkerhet knyttet til de økonomiske konsekvensene av den nåværende situasjonen i svært mange foretak. Det betyr imidlertid ikke at alle regnskaper som avlegges i disse dager (mars) skal gi uttrykk for at det er usikkerhet om fortsatt drift, eller baseres på avvikling. I IFRS og IFRS for SME er usikkerhet om fortsatt drift formulert som «vesentlige usikkerheter knyttet til hendelser eller forhold som kan så betydelig tvil om foretakets evne til fortsatt drift» (våre understrekninger). Tilsvarende kan legges til grunn etter god regnskapsskikk, selv om regnskapsloven ikke spesifikt gir uttrykk for noen kvalifisering av usikkerheten.</p>
<p>Foretak hvor driften er avhengig av handel med Russland (eller Ukraina) må antas å ha usikkerhet om fortsatt drift i den gjeldende situasjonen.</p>
<p><b>Årsberetningen</b></p>
<p>Generell forretningsmessig usikkerhet omhandles i årsberetningens avsnitt om foretakets fremtidsutsikter, se NRS 16 punkt 2.6. Finansiell risiko og redegjørelse for foretakets eksponering mot markedsrisiko, kredittrisiko og likviditetsrisiko skal omtales i årsberetningens avsnitt om finansiell risiko, se NRS 16 punkt 2.7. Usikkerheten er økt i vår del av verden (krig, utviklingen i aksjemarkene osv.), og da øker også behovet for omtale.</p>
<p>Når det gjelder små foretak, er det ikke krav til årsberetning. Det kan ikke være noe i veien for å gi en «miniårsberetning» i note om hvordan selskapet påvirkes, ut fra formålet om å øke regnskapets informasjonsverdi.</p>
<p>Å klippe inn en standardtekst uten en konkret vurdering av hvordan det aktuelle foretaket kan tenkes å påvirkes, er det ikke noe poeng med.</p>