Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6085 Sanksjoner mot Russland: Hva du må vite som revisor - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6085

<h3>Status 28. februar</h3>
<p>Norske myndigheter har lovet at de samme sanksjonene og restriksjonene som innføres i EU, USA og Storbritannia også vil bli innført i Norge. Utenriksminister Anniken Huitfeldt sa 27.02 at myndighetene nå jobber intensivt med innføringen av EUs sanksjoner i Norge. Når dette skrives, er ikke de nye sanksjonene formelt på plass ennå.</p>
<h3>Sanksjonsregimet</h3>
<p><a title="Eksport til Russland og Krim" href="https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/Eksportkontroll/sanksjoner-og-tiltak1/sanksjoner-russland/id2008497/" target="_blank">Utenriksdepartementet informerer om sanksjonsregimet</a> på sine nettsider. Her finner du informasjon om sanksjoner mot Russland som ble innført som svar på annekteringen av Krim-halvøya i 2014. D<span style="font-family: Merriweather, serif;">e restriktive tiltakene omfatter:</span></p>
<ul class="list">
<li>Frysing av midler til navngitte fysiske og juridiske personer</li>
<li>Forbud mot import av varer mv. fra Krim eller Sevastopol</li>
<li>Våpenembargo og forbud mot salg av listeførte varer som kan ha militær anvendelse</li>
<li>Restriksjoner tilknyttet russisk oljeindustri</li>
<li>Krav om forhåndstillatelse for listeført teknologisk bistand</li>
<li>Forbud mot kjøp, salg mv. av verdipapirer utstedt av listeførte selskaper</li>
</ul>
<p>Se også UDs <a title="UD Q&amp;A Russland-sanksjoner" href="https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/Eksportkontroll/aktuelt/tiltak_russland/id2470528/" target="_blank">"Q &amp; A – Restriktive tiltak mot Russland (Russland-sanksjonene)"</a></p>
<p>UDs nettsider vil ventelig bli oppdatert med informasjon om de nye sanksjonene når de er formelt fastsatt.&nbsp;</p>
<p>De viktigste reglene om sanksjonene er fastsatt i <a title="sanksjonsforskrift Russland" href="https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-08-15-1076" target="_blank">forskrift om restriktive tiltak vedrørende handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet, uavhengighet og stabilitet</a>.</p>
<h3>Revisors rolle</h3>
<p>Som revisor må du ha kjennskap til sanksjonsregimet og følge opp klienter som kan ha forpliktelser etter sanksjonsreglene.</p>
<ul class="list">
<li>Frysforplikelser er særlig aktuelt for finansielle foretak, men gjelder for alle som sitter på midler som tilhører listeførte personer. Finansielle foretak forutsettes å ha systemer på plass for å "screene" sine kunder og kunders reelle rettighetshavere mot sanksjonslistene.</li>
<li>Eksportrestriksjoner kan være aktuelt for en rekke bedrifter innenfor blant annet&nbsp;olje- og gassindustrien og teknologi. Slike sanksjoner kan bli utvidet løpende.&nbsp;</li>
</ul>
<div class="epi-contentfragment">Sanksjoner-mot-Russland-Hva-du-må-vite-som-revisor.jpg</div>