Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Rentebegrensningsregelen og konsolidering etter IFRS 5 - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<p>Det slår Skattedirektoratet fast en prinsipputtalelse publisert 19. desember 2022.</p>
<p>Etter <a href="https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-03-26-14/KAPITTEL_7-4#%C2%A76-41" target="_blank">skatteloven § 6-41</a> femte ledd defineres et «selskap mv. i konsern» som et selskap mv. som er «konsolidert linje for linje» inn i et konsernregnskap. Etter IFRS 5 skal et selskap som presenteres som et anleggsmiddel holdt for salg være presentert adskilt fra andre eiendeler i balansen, og være konsolidert inn på en separat linje i konsernregnskapet.</p>
<p>Skattedirektoratets oppfatning er likevel at et datterselskap som er konsolidert inn i et konsernregnskap etter IFRS 5 på nevnte måte, skal forstås som et selskap som er «konsolidert linje for linje» etter skatteloven § 6-41 femte ledd. Datterselskapet inngår altså i konsernet. Det innebærer også at et datterselskap, som er konsolidert inn i et konsernregnskap etter IFRS 5, anses som et selskap i konsern som har adgang til å benytte den balansebaserte unntaksregelen i skatteloven § 6-41 åttende ledd.</p>