Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Regjeringens opplegg for lønnsstøtte til koronarammede bedrifter - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<p>Desember – januar: Bedriftene kan søke om tilskudd til lønn for desember 2021 og januar 2022. Forlengelse vil vurderes ut fra hvordan koronasituasjonen utvikler seg.</p>
<h3>Støttenivå og avkorting</h3>
<p>Lønnsstøtten settes til maks 30 000 kroner i måneden per ansatt som bedriften velger å beholde i arbeid, begrenset til maks 80% av den ansattes bruttolønn.</p>
<p>For å kunne motta maksimalt støttebeløp må omsetningsfallet være 100%. Ved omsetningsfall under 100 % avtar støttebeløpet gradvis ned til 3 000 kroner i måned per ansatt ved 20 % omsetningsfall. Hvis omsetningsfallet er mindre enn 20 %, er støttebeløpet null.</p>
<ul class="list">
<li>Omsetningsfallet sammenlignes med omsetningsfallet i tilsvarende måned to år tidligere. Foretak opprettet etter 1. mars 2020 må benytte oktober og november 2021 som referanseperiode, med en avkorting på 20 pst.</li>
<li>Bedrifter kan få maksimalt 47 millioner kroner i støtte per måned. Grensen gjelder også for konsern. For konsern gjelder beløpsgrensene på summen av beregnede tilskuddsbeløp for alle foretakene i konsernet som søker om tilskudd.</li>
<li>Støtten kan ikke overstige bedriftens omsetningsfall målt i kroner.</li>
<li>Foretaket kan ikke motta lønnsstøtte dersom de mottar støtte fra andre covid-19-ordninger som direkte eller indirekte skal dekke de samme kostnadene for de samme periodene (f.eks ordninger under kultur eller samferdsel). Bedrifter kan fortsatt motta støtte til andre kostnader i tilskuddsperioden, f.eks. faste kostnader gjennom den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet.</li>
</ul>
<h3>Enten lønnsstøtte eller permittering – alle eller ingen</h3>
<p>Bedriftene må selv velge om de ønsker å benytte seg av permittering eller lønnsstøtte. De ansatte må ha vært i aktivt arbeid i hele tilskuddsmåneden.&nbsp;</p>
<p><span>For å kunne søke om støtte kan foretaket ikke ha iverksatt helt eller delvis permittering av ansatte etter 30. november 2021. Unntak gjelder foretak som har hentet alle ansatte som ble permittert etter 30. november 2021, tilbake i arbeid senest 21. desember.</span></p>
<h3><span>Ansatte som dekkes</span></h3>
<p><span>Ordningen gjelder for ansatte (heltid og deltid) som bedriften har en fast lønnsforpliktelse til (både faste ansatte og midlertidige ansatte på tidsavgrensede kontrakter).&nbsp;<span>Det gis støtte for ansatte som er registrert i NAVs AA-register per 30. november 2021.&nbsp;</span></span></p>
<h3><span><span>Ordningen gjelder for bedriftene som er hardest rammet av smitteverntiltakene</span></span></h3>
<p>Muligheten til å søke om lønnsstøtte gjelder for foretak som er direkte eller indirekte berørt av nasjonale lovpålagte begrensninger, som antallsbegrensninger, krav om bordplassering, skjenkerestriksjoner eller liknende, jf. covid-19 forskriften kapittel 5 §13a, §14 annet ledd bokstav b-c og tredje ledd og §14d.</p>
<p>Foretak regnes å være direkte berørt dersom de har mer enn 40 pst. av omsetningen fra virksomhet som er begrenset av bestemmelsene over.&nbsp;Foretak regnes å være indirekte berørt dersom de har mer enn 50 pst. av omsetningen fra bedrifter som er direkte berørt.</p>
<p>Virksomheter som anses direkte berørt er for eksempel:</p>
<ul class="list">
<li>Serveringsteder og utesteder, som restauranter, kafe, bar, pub, diskotek nattklubb og lignende.</li>
<li>Teater, kino mv.</li>
<li>Treningssentre</li>
<li>Arrangører og andre som har betydelig omsetning i tilknytning til arrangementer, herunder overnatting, eventbransjen, kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet, utleie av materiell og arrangementslokaler mv.</li>
<li>Fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og museer mv.</li>
</ul>
<p>Virksomheter som anses indirekte berørt er for eksempel:</p>
<ul class="list">
<li>Butikker og kantiner hvor kundegruppen i stor grad er opphørt pga. smittevernkravene</li>
<li>Passasjerferger, luftfart og relaterte tjenester, reiseguide, reiseformidling og opplevelsesselskaper</li>
<li>Tjenester tilknyttet utelivet (vekter-tjenester, transport mv.)</li>
<li>Lyd-, bilde- og saltjenester tilknyttet publikumsarrangementer</li>
<li>Persontransport</li>
</ul>
<p>Foretak hvis omsetningsnedgang skyldes manglende tilgang på arbeidskraft som følge av innreiserestriksjoner, er ikke omfattet av ordningen.</p>
<h3>Revisorbekreftelse</h3>
<p>På samme måte som i den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet, må søknadene være bekreftet av revisor eller autorisert regnskapsfører før den kan sendes inn. Det er foreløpig ikke sagt noe om deler av kostnadene til bekreftelsen vil dekkes i denne ordningen. Vi har klare forventninger til at dette kommer på plass, og dette er noe vi vil ta opp med myndighetene.</p>
<h3>Forvaltning mv.</h3>
<ul class="list">
<li>Skatteetaten skal forvalte ordningen.</li>
<li>Ordningen skal være søknadsbasert, og det legges opp til at saksbehandlingen skal kunne være automatisert.</li>
<li>Det vil være full åpenhet om hvem som får støtte.</li>
<li>Søknaden må være godkjent av revisor eller autorisert regnskapsfører ved innsendelse.</li>
<li>Det tas forbehold om at ordningen er i tråd med statsstøtteregelverket og blir godkjent av ESA.</li>
</ul>