Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Regjeringen foreslår strømstøttepakke for næringslivet - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<div class="epi-contentfragment">Strømtiltak for næringslivet – NFD 160922.jpg</div>
<p>Pakken inneholder også et opplegg med blant annet skatteincentiver, som skal bidra til å få på plass et bedre system for langsiktige energiavtaler for næringslivet fra årsskiftet.</p>
<p>Pakken har en ramme på 3 milliarder kroner.</p>
<h3><b>Energitilskudd</b></h3>
<p>Det foreslås en begrenset tilskuddsordning til virksomheter med en energiintensivitet på mer enn 3 prosent. Grunnlaget er virksomhetens omsetning første halvår 2022. Det stilles i tillegg krav om at det er gjennomført enten energikartlegging eller ENØK-tiltak i virksomheten.</p>
<p>Energikartlegging innebærer at man må fylle ut et skjema fra ENOVA, som så vedlegges søknaden. Med energikartlegging kan det gis inntil 25 prosent tilskudd for energikostnader som overstiger 70 øre/Kwh. Om man i tillegg søker om tilskudd til og gjennomfører ENØK-tiltak, vil det kunne gis tilskudd inntil 45 prosent.</p>
<p>Bedrifter som mottar tilskudd, kan ikke ta ut utbytte i 2023. Virksomheter som driver innen oljeutvinning og kraftkrevende industri kan ikke benytte seg av ordningene.</p>
<p>Ordningen er tidsbegrenset og vil gjelde fra 31. oktober 31. desember 2022. Det åpnes for søknader i november, og planen er at også utbetalinger skal kunne foretas fra november.</p>
<p>Det anslås at om lag 20&nbsp;000 virksomheter i områder med spesielt høye strømpriser vil kunne omfattes av ordningen.</p>
<h3><b>Lånegarantiordningen</b></h3>
<p>Regjeringen legger i tillegg frem en subsidiert garantiordning for banklån. Forslaget innebærer at staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye banklån til bedrifter som står overfor en akutt likviditetsmangel som følge av høye strømutgifter. Lånegarantiordningen vil åpne i november og vare til utpå våren 2023.</p>
<h3><b>Avgrensninger og ESA-godkjenning</b></h3>
<p>Regjeringen jobber videre med detaljene i ordningene, herunder nødvendige avgrensninger og vilkår, og vil innen kort tid komme med en sak til Stortinget med ytterligere detaljer rundt pakken med tiltak.</p>
<p>Gjennomføring av tilskudds- og lånegarantiordningene forutsetter godkjenning fra EFTAs overvåkingsorgan (ESA).</p>
<h3><b>Et nytt fastprisregime for næringslivet</b></h3>
<p>Regjeringen varsler endringer i skattereglene som skal gjøre det gunstigere å tilby langsiktige og forutsigbare fastprisavtaler. Forslagene legges frem for Stortinget med sikte på ikrafttredelse fra nyttår.</p>
<h3><b>Offentlig innkjøp – oppfordring om å være åpne for reforhandling av avtaler</b></h3>
<p>Reglene for offentlige innkjøp åpner for å kunne reforhandle pris når det skjer uforutsette ting. Offentlige innkjøpere oppfordres til å forsøke å finne konstruktive løsninger for utsatte bedrifter som nå sliter og som risikerer å tape penger på kontraktene de har inngått.</p>
<h3><b>Forsert utbygging av fornybar energi</b></h3>
<p>Regjeringen varsler at de vil ha fortgang i utbyggingen av fornybar kraft. Både vindkraft, solenergi, oppgradering av eksisterende vannkraftverk og i tillegg raskere utbygging av kraftnettet.</p>