Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6085 Regjeringen foreslår omlegging av petroleumsskatten - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6085

<p>Målet med omleggingen er at skattesystemet for petroleumsnæringen skal gi selskapene et insentiv til å investere i samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter.</p>
<p>Petroleumsskatten består i dag av to deler. En overskuddsskatt på 22 prosent, som alle næringer betaler, og en særskatt for petroleumsselskapene på 56 prosent. Særskatten er en grunnrenteskatt. Grunnrenteskatter ilegges bestemte næringer som utvinner verdifulle naturressurser. Petroleumsselskapene betaler altså til sammen 78 prosent skatt av det de tjener.</p>
<p>Regjeringen vil legge om særskatten til en kontantstrømskatt. En kontantstrømskatt betyr at selskapene får fradrag for hele investeringskostnaden med en gang, i motsetning til i en overskuddsskatt hvor investeringskostnaden kommer til fradrag over tid gjennom avskrivninger. Istedenfor avskrivinger, friinntekt og rentefradrag over tid foreslår regjeringen at selskapene skal kunne utgiftsføre hele investeringskostnaden i særskattegrunnlaget med en gang. En nøytral kontantstrømskatt er en skatt som ikke påvirker økonomiske beslutninger slik at bare investeringer som er samfunnsøkonomisk lønnsomme blir gjennomført.</p>
<p>Det foreslås ingen substansielle endringer i de midlertidige petroleumsskattereglene som Stortinget vedtok i juni 2020 i forbindelse med at pandemien og oljeprisfallet ga økt usikkerhet om utviklingen fremover.</p>
<p>Regjeringen foreslår videre en pantsettelsesordning for særskatteverdien av underskudd, slik næringen selv har tatt til orde for. Gjennom ordningen vil selskapene enklere kunne belåne skattekravet frem til utbetaling ved skatteoppgjøret.</p>
<p>Forslaget har vært på høring.</p>