Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Redegjørelse etter åpenhetsloven - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<p>Se opptak av Forbrukertilsynets&nbsp;<a title="Forbrukertilsynets webinar 30. mai 2023" href="https://www.forbrukertilsynet.no/webinar-om-apenhetsloven" target="_blank">webinar fra 30. mai 2023 her</a>. Webinaret er på ca. 75 minutter, og omtaler kravene til aktsomhetsvurderinger, hvor risikobasert tilnærming står sentralt, kravene til redegjørelse og plikten til å svare på informasjonskrav.</p>
<p>Forbrukertilsynet oppdaterer også <a title="sin veiledning om kravene i åpenhetsloven" href="https://www.forbrukertilsynet.no/apenhetsloven" target="_blank">sin omtale av åpenhetsloven</a> på nettsidene løpende.</p>
<p><strong>Redegjørelse for aktsomhetsvurderingene etter åpenhetsloven</strong></p>
<p>Forbrukertilsynet har publisert nærmere veiledning om redegjørelsen etter åpenhetsloven, og belyst flere spørsmål om hvordan lovkravene er å forstå. Blant annet er henvisning i årsberetningen, offentliggjøring av redegjørelsen på virksomhetens nettsider, mulighetene for henvisninger mellom redegjørelser og felles redegjørelse i konsernforhold omtalt. Se&nbsp;<a href="https://www.forbrukertilsynet.no/apenhetsloven/redegjorelse" target="_blank">redegjørelse om åpenhetsloven på forbrukertilsynet.no</a>.&nbsp;</p>
<p>Åpenhetsloven gjelder for foretak som ikke er små. Det fremgår av <a title="åpenhetsloven § 5" href="https://lovdata.no/lov/2021-06-18-99/§5" target="_blank">åpenhetsloven § 5</a> at virksomhetene skal offentligjøre en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene.&nbsp;Formålet med redegjørelsen er å gi allmennheten innsikt i virksomhetenes nøkkelfunn i aktsomhetsvurderingene, og hvilke tiltak som er iverksatt.&nbsp;</p>
<p>Bestemmelsens første ledd angir minimumskrav til redegjørelsen. Minimumskravene til innhold er nærmere omtalt i Forbrukertilsynets artikkel. Videre følger det av tredje og fjerde ledd at:&nbsp;</p>
<ul class="list">
<li>Redegjørelsen skal gjøres lett tilgjengelig på virksomhetens nettsider, og kan inngå i redegjørelsen om samfunnsansvar etter regnskapsloven § 3-3 c. Virksomhetene skal i årsberetningen opplyse om hvor redegjørelsen er tilgjengelig.</li>
<li>Redegjørelsen skal oppdateres og offentliggjøres innen 30. juni hvert år og ellers ved vesentlige endringer i virksomhetens risikovurderinger. Den skal underskrives i tråd med reglene i regnskapsloven § 3-5.</li>
</ul>
<p>Vi vil trekke frem noen forhold omtalt av Forbrukertilsynet som vi får mye spørsmål om.</p>
<p><strong>Henvisning i årsberetningen når redegjørelsen etter åpenhetsloven publiseres senere enn årsberetningen vedtas</strong></p>
<p>Virksomhetene skal opplyse i årsberetningen om hvor redegjørelsen er tilgjengelig. Fristen for å publisere redegjørelsen er innen 30. juni, og det medfører at redegjørelsen kan bli publisert etter at årsregnskapet og årsberetningen er avlagt. Det holder da å opplyse om hvor redegjørelsen kommer til å bli publisert:</p>
<blockquote><span>"Virksomheter som har plikt til å levere årsberetning (etter regnskapsloven eller annet regelverk) skal opplyse om hvor redegjørelsen er offentlig tilgjengelig i årsberetningen. Det holder å opplyse om hvor redegjørelsen kommer til å bli publisert, for eksempel på hvilken nettside."&nbsp;</span></blockquote>
<p>Se også <a title="høringssvaret fra Forbrukertilsynet" href="https://www.regnskapsstiftelsen.no/wp-content/uploads/2023/01/Forbrukertilsynet.pdf" target="_blank">høringssvaret fra Forbrukertilsynet</a>&nbsp;til høringsutkastet til&nbsp;regnskapsstandarden&nbsp;<a title="Høring om endringer i NRS 16 Årsberetning" href="/link/fd1801b94aed48e48b3c38d46e000be5.aspx" target="_blank">NRS 16 Årsberetning</a>.</p>
<p><strong>Hvor skal redegjørelsen publiseres?</strong></p>
<p><span>Dersom virksomheten har nettsider, skal redegjørelsen publiseres der. Dersom virksomheten ikke har egne nettsider, men inngår i et konsern, er det mulig å publisere redegjørelsen på nettsiden til en annen del av konsernet.&nbsp;</span>Alternativt kan virksomheten opprette en enkel nettside kun for publisering av redegjørelsen.</p>
<p>Forbrukertilsynet legger videre til grunn at dersom det ikke er mulig for virksomheten å publisere på nettsider, må redegjørelsen gjøres lett tilgjengelig på annen måte. Dette kan for eksempel være på andre digitale plattformer som virksomheten bruker til å kommunisere med ulike interessenter, eller at redegjørelsen sendes kostnadsfritt til enhver som ber om å få lese den.</p>
<p>Redegjørelsen må uansett være lett tilgjengelig. Så langt som mulig bør den være søkbar på internettet, og enhver som henvender seg til virksomheten, skal kunne få redegjørelsen på forespørsel.</p>
<p><strong>Henvisning mellom redegjørelser og felles redegjørelse i konsernforhold</strong></p>
<p>Alle virksomheter som er omfattet av åpenhetsloven har plikt til å publisere redegjørelse. Dette gjelder også dersom flere virksomheter i et konsern er omfattet av åpenhetsloven.&nbsp;Virksomhetene kan likevel vise til andres redegjørelser i sin egen redegjørelse, til underleverandørers, foretningspartneres eller andre konsernselskapers redegjørelser. Hva som kreves i forbindelse med henvisning til andres redegjørelser er nærmere omtalt i Forbrukertilsynets artikkel.</p>
<p>Hvordan arbeidet organiseres i praksis står virksomhetene fritt til å bestemme selv. I et konsern kan ansvaret for å utarbeide ulike deler av redegjørelsen fordeles. Det er også mulig å utarbeide en felles redegjørelse for konsernselskapene som er omfattet av kravene i åpenhetsloven.</p>
<p>Dersom konsernet utarbeider en felles redegjørelse, må denne i følge Forbrukertilsynet som utgangspunkt publiseres på nettsiden til alle virksomheter i konsernet som er omfattet av åpenhetsloven.&nbsp;&nbsp;</p>
<p><strong>Redegjørelse for samfunnsansvar i store foretak</strong></p>
<p>Store foretak skal gi en redegjørelse om samfunnsansvar, enten i årsberetningen eller i annet offentlig tilgjengelig dokument som det henvises til i årsberetningen og som gis senest samtidig med avgivelsen av årsberetningen, jf. regnskapsloven § 3-3 c.&nbsp;</p>
<p>Plikten til å publisere redegjørelsen om åpenhetsloven på nettsiden gjelder uavhengig av om virksomheten i tillegg velger å innta redegjørelsen om åpenhetsloven i årsberetningen som en del av redegjørelsen om samfunnsansvar etter regnskapsloven § 3-3 c.</p>
<p><strong>Når?</strong></p>
<p>Plikten til å publisere redegjørelse etter åpenhetsloven inntrer kalenderåret etter den balansedagen hvor virksomheten blir omfattet av åpenhetsloven. Balansedagen skal forstås på samme måte som etter regnskapsloven. Det vil si at virksomheten må se på salgsinntekt, balansesum og antallet ansatte på balansedagen det aktuelle året og det foregående.&nbsp;</p>
<p><a title="Les mer om hvem som er omfattet av åpenhetsloven på denne siden" href="https://www.forbrukertilsynet.no/apenhetsloven/hvem-er-omfattet-av-apenhetsloven" target="_blank">Les mer om hvem som er omfattet av åpenhetsloven</a>.</p>
<p>Dersom virksomheten oppfylte kravene til å omfattes av åpenhetsloven på balansedagen både i 2021 og i 2022, har virksomheten plikt til å publisere redegjørelse etter åpenhetsloven innen 30. juni 2023.</p>
<p>Fristen for å levere redegjørelse etter åpenhetsloven er den samme uavhengig av hvilket regnskapsår som benyttes. Dersom virksomheten har avvikende regnskapsår er fristen for å publisere redegjørelse etter åpenhetsloven fortsatt innen 30. juni kalenderåret etter balansedagen. Åpenhetsloven følger her ikke regnskapslovens system for andre frister ved avvikende regnskapsår.&nbsp;</p>
<p>Kravet om å oppdatere redegjørelsen ved vesentlige endringer i virksomhetens risikovurderinger og spørsmål om hvilken periode man skal rapportere for er også nærmere omtalt i Forbrukertilsynets artikkel.</p>