Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6085 Ramme gård fikk ikke skatte- og avgiftsmessig fradrag - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6085

<p><span>Saken gjaldt skatte- og mva fradrag for kostnader knyttet til oppføring av et museums- og hotellprosjekt på Ramme Gård. Prosjektet er oppført av Petter Olsen og er privat finansiert.&nbsp;&nbsp;</span></p>
<p><span>Skattekontoret mente at foretaket ikke hadde krav på fradrag for byggekostnader og inngående merverdiavgift for årene 2012 til 2016 fordi investeringene i prosjektet var så store at det ikke er mulig for driften å gå med overskudd. </span></p>
<p><span>I saken tar Høyesterett stilling til tre spørsmål:</span></p>
<p><span style="font-family: Merriweather, serif;">-<span class="list–numbered"> Om fradragsrett for henholdsvis kostnader og inngående merverdiavgift forutsetter at skattyterens aktivitet er egnet til å gå med økonomisk overskudd</span></span></p>
<p class="list–numbered">- Hvor inngående skattemyndighetene eventuelt kan overprøve skattyterens egne vurderinger i den forbindelse</p>
<p class="list–numbered">- Det nærmere innholdet i et eventuelt vilkår om overskuddsevne</p>
<p><span>Høyesterett kom til at det er et vilkår for fradrag etter skatteloven og merverdiavgiftsloven at driften har evne til å gå med et overskudd på lengre sikt. Høyesterett mente at det var anledning til å overprøve skatteyters egne vurderinger i denne saken og hadde ikke nevneverdige innvendinger mot hvilke elementer som skal med i en vurdering av overskuddsevne.</span></p>
<p><span>Dommen og et resyme av dommen kan du lese på Høyesterett sine sider ved å følge lenken som ligger under "Se også".</span></p>