<p>I Statsbudsjettet er det vedtatt at arbeidsgivere i 2023 skal betale en ekstra arbeidsgiveravgift på 5 prosent for lønnsinntekter over 750.000 kroner.</p>
<p>Det har vært usikkerhet om pensjonsinnskudd inngår og hvordan dette i så fall skal beregnes. Dette er nå avklart i en nylig fastsatt forskrift der det fremgår at andel av arbeidsgivers premiebetaling og tilskudd til kollektiv tjenestepensjonsordning ikke inngår. Det samme gjelder engangsbeløp til avløsning av rett til pensjon i arbeidsforhold som ikke er sikret ved premie og tilskudd, og engangspremie eller tilskudd som innbetales til sikring av rett til slik pensjon.</p>