Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6085 Om revisors uttalelse i revisjonsberetningen om rapporten om betalinger til myndigheter - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6085

<h3>Land-for-land-rapporten og revisjonsberetningen</h3>
<p>Store selskaper i utvinningsindustrien og skogsdrift innen ikke-beplantet skog&nbsp; skal hvert år utarbeide en rapport om betalinger til myndigheter, jf. regnskapsloven § 3-3d. Revisor skal uttale seg om land-for-land rapporten i revisjonsberetningen iht revisorloven § 9-7 tredje ledd. Omtalen i forarbeidene til loven og EØS-reglene på området, har gjort det usikkert hvordan revisor nærmere bestemt skal uttale seg.</p>
<h3><b>Finansdepartementets avklaring</b></h3>
<p>Finansdepartementet legger til grunn at revisor skal gi uttalelse som angitt i revisorloven § 9-7 annet ledd bokstav f) og g) om informasjon foretaket har publisert ihht. regnskapsloven § 3-3d, jf. revisorloven § 9-7 tredje ledd.</p>
<p>Det vil si at revisor i revisjonsberetningen skal:</p>
<p class="list">f) uttale seg om land-for-land-rapporten etter revisors mening er konsistent med årsregnskapet og om rapporten inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav, og&nbsp;</p>
<p class="list">g) basert på kunnskapen opparbeidet gjennom revisjonen av årsregnskapet angi om det er avdekket vesentlig feilinformasjon i land-for-land-rapporten&nbsp;og opplyse om arten av slik feilinformasjon</p>
<p><b>Uklarheten</b></p>
<p>Det følger av revisorloven § 9-7 tredje ledd, jf. henvisningen til regnskapsloven § 3-3d, at revisor skal uttale seg om rapporten om betalinger til myndigheter er konsistent med årsregnskapet og om den inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav, og angi om det, basert på kunnskapen opparbeidet gjennom revisjonen av årsregnskapet, er avdekket vesentlig feilinformasjon i rapporten om betalinger til myndigheter og opplyse om arten av slik feilinformasjon.</p>
<p>Revisorforeningen påpekte at de relevante EU-direktivene ikke krever at revisor skal uttale seg om rapporten om betalinger til myndigheter. Se regnskapsdirektivet (direktiv 2013/34/EU) artikkel 34 og 41 til 45 og revisjonsdirektivet (direktiv 2006/43/EF) artikkel 28. Videre påpekte Revisorforeningen at omtalen i Prop. 37LS (2019-2020) om ny revisorlov pkt. 15.1.5.2 kan også leses slik at hensikten har vært den samme som i de relevante EU-direktivene.</p>
<p><strong>Revisors konklusjon</strong></p>
<p>Revisors konklusjon om øvrig informasjon vises da for eksempel slik, se spesielt understrekningen:</p>
<p style="margin-left: 30px;">"Basert på kunnskapen vi har opparbeidet oss i revisjonen, mener vi at årsberetningen&nbsp;</p>
<ul class="list">
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li><span style="font-family: Merriweather, serif;">er konsistent med årsregnskapet og</span></li>
<li><span style="font-family: Merriweather, serif;">inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav</span></li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="margin-left: 30px;">Vår uttalelse om årsberetningen gjelder tilsvarende for redegjørelser om foretaksstyring og samfunnsansvar <span style="text-decoration: underline;">og for rapportering om betalinger til myndigheter m.v.</span>"&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>