<p>Offentlig sektor utgjør et stort og viktig marked for næringslivet. Likevel viser også <a title="Riksrevisjonen" href="https://www.riksrevisjonen.no/rapporter-mappe/no-2021-2022/undersokelse-av-gronne-offentlige-anskaffelser/" target="_blank">Riksrevisjonens undersøkelser av grønne anskaffelser</a> at det offentlige i alt for liten grad bruker innkjøpsmakten sin til å minimere miljøbelastningen og fremme klimavennlige løsninger. Det offentliges evne til å stille strengere miljøkrav i sine anskaffelser har derfor stor betydning for hvor grønn og innovativ offentlig sektor og næringslivet blir.</p>
<p>Forslagene til nye miljøbestemmelser i regelverket for offentlige anskaffelser vil være på offentlig høring frem til 8. mars 2023.</p>
<p>Høringen ligger på <a title="Høring" href="https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-3/id2938509/" target="_blank">regjeringens nettsider</a>, og det er åpent for alle interessenter å inngi svar på høringen.</p>