Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Ny ordning for ansatteopsjoner i oppstartselskaper - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<p>Gjeldende opsjonsskatteordning for små oppstartsselskap ble innført fra 1. januar 2018. Ordningen er imidlertid lite brukt, bl.a. fordi den oppleves som for komplisert. Regjeringen varslet derfor i Revidert nasjonalbudsjett at den ville sende forslag til ny opsjonsskatteordning på høring. Se <a href="https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/horing-av-ny-opsjonsskatteordning-for-selskap-i-oppstarts-og-vekstfasen/id2848503/" target="_blank">pressemelding 11. mai 2021</a>.</p>
<p>I høringen foreslås det en utvidelse av dagens opsjonsskatteordning for små oppstartsselskap, bl.a. ved at:</p>
<ul class="list">
<li>Flere selskaper omfattes ved at grensene for hvilke selskaper som omfattes økes:</li>
<ul>
<li>Maksimalt antall årsverk økes fra 25 til 50,</li>
<li>Maksimale driftsinntekter og balansesum økes fra 25 til 80 mill.,</li>
<li>Maksimal alder på selskapet økes fra seks til ti år.</li>
</ul>
<li>Gunstig beskatning ved at gevinst på opsjonen fra tildeling til innløsning kun skal skattlegges som aksjeinntekt og ikke lønnsinntekt som i dag.</li>
</ul>
<p>Dagens regel om at opsjonsfordel over 1 mill. kroner skal skattlegges ved innløsning oppheves. I stedet innføres det en regel om at opsjonsprisen minst må tilsvare markedspris på tildelingstidspunktet.</p>
<h3>Revisorforeningen høringssvar</h3>
<p>Revisorforeningen peker på to forhold som vi mener bør forbedres før de nye reglene eventuelt presenteres som lovforslag:</p>
<ul class="list">
<li>Det bør presiseres at aksjene kan verdsettes til skattemessig formuesverdi i alle tilfeller der det ikke har vært et uavhengig salg i perioden rundt tildelingen. Det bør også presiseres hvilken verdi som kan legges til grunn i de tilfeller skattemessig formuesverdi på tildelingstidspunktet er null.</li>
<li>Etter departementet forslag vil flere bedrifter falle utenfor den nye ordningen enn etter den gjeldende ordningen. Revisorforeningen etterlyser en nærmere vurdering og begrunnelse for hvorfor visse bransjer ikke skal være omfattet.</li>
</ul>