<p>Høyesterett kommer til at det ikke kan kreves fradrag for inngående merverdiavgift som følge av kjøp av tjenester som er knyttet til salg av fast eiendom, men at dette ikke er unntaksfritt. Avgjørende for fradragsretten er om kjøpet av varer eller tjenester er relevant for – og har en tilstrekkelig naturlig og nær tilknytning til – egen avgiftspliktig virksomhet.&nbsp;</p>
<p>Avgjørelsen er den siste i rekken av saker om fradragsrett for inngående merverdiavgift på transaksjonskostnader. Med denne avgjørelsen må det legges til grunn at inngående merverdiavgift for kostnader som er direkte knyttet til salg av fast eiendom ikke føres til fradrag.&nbsp;&nbsp;</p>