Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Lov om bærekraftig finans vil tre i kraft i 2023 - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<p><a title="Lov om bærekraftig finans" href="https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2021-12-22-161?q=lov%20om%20b%C3%A6rekraftig%20finans" target="_blank">Lov om bærekraftig finans</a> innebærer at EUs taksonomiforordning og offentliggjøringsforordning blir en del av i norsk rett. Loven ble vedtatt av Stortinget 17. desember 2021. Den vil imidlertid først kunne settes i kraft når de to forordningene er innlemmet og trådt i kraft i EØS-avtalen.</p>
<p>&nbsp;Loven innfører regler på et område som til nå i hovedsak ikke har vært regulert i norsk rett. Norske aktører kan derfor følge de nye opplysnings- og rapporterings­pliktene på frivillig basis før loven trer i kraft.</p>