Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Lønnstøtteordningen - søknader for januar 2022 - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<p><span>Revisorforeningen mener at&nbsp;arbeidsgivere som utbetaler lønn etterskuddsvis for alle perioder bortsett fra desember, bør kunne få lønnsstøtte også for januar. Vi har tatt opp dette med Finansdepartementet og Skattedirektoratet og har nå fått svar fra skatteetaten.</span></p>
<p><span>Skatteetaten fastholder sin praktisering av regelverket som gjør at arbeidsgivere som utbetaler lønn etterskuddsvis for alle perioder bortsett fra desember ikke får lønnsstøtte for januar 2022.</span></p>
<p><span>Skatteetaten begrunner sitt standpunkt slik:</span></p>
<p><span>"Den aktuelle bestemmelsen er lov om lønnsstøtte § 7 (2) bokstav d:&nbsp;<i>Foretakets samlede støtte fra offentlige ordninger til lønnskostnader kan ikke overstige foretakets samlede brutto skattepliktige lønnsytelser tillagt arbeidsgiveravgift, for støttemåneden.</i>&nbsp;<i>Overskytende beløp vil komme til fratrekk etter bestemmelser fastsatt av departementet i forskrift.</i></span></p>
<p><span>I henhold til forskrift til utfylling og gjennomføring av lov om lønnsstøtte § 2-6 (1) kan ikke foretakets samlede støtte per måned fra offentlige ordninger til lønnskostnader "overstige grunnlag for arbeidsgiveravgift, jf. folketrygdloven § 23-2 tillagt arbeidsgiveravgift i støttemåneden". At foretakets grunnlag for arbeidsgiveravgift av lovgiver er valgt som et uttrykk for foretakets samlede brutto skattepliktige lønnsytelser, gir klare føringer for hvordan disse lønnsytelsene skal periodiseres. Arbeidsgiveravgiftspliktig ytelse som skal innrapporteres, skal tas med i grunnlaget for den måneden ytelsen tidfestes hos arbeidstakeren. Lønnsytelser periodiseres etter kontantprinsippet. Det er etter vårt syn ingen motstrid mellom bruken av ordet «for» i lovteksten og ordet «i» i forskriften. Begge disse ordene vil uansett peke på samme periode og begge deler må være lønnsytelser utbetalt i denne perioden. Etter vår vurdering har lovgiver tatt et tydelig standpunkt til spørsmålet om periodisering av lønnskostnader ved valgt uttrykk i forskriften for foretakets samlede brutto skattepliktige lønnsytelser".</span></p>
<p><span>Skatteetaten viser videre til at lønnsstøtteordningen var en ordning som måtte utformes raskt, og det var avgjørende at vilkårene skulle være så enkle og anvendelige som mulig. Videre at ordningen legger opp til automatisert saksbehandling og kontroll.</span></p>
<p><span>Revisorforeningen mener fremdeles at skatteetatens praktisering av loven og forskriften gir utilsiktete virkninger for de som blir berørt, og at dette derfor burde vært håndtert annerledes.</span></p>