Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Kun små skatteendringer i Revidert nasjonalbudsjett - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<p>Det er ingen omtale av forslag fremmet av skatteutvalget i <a href="https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2022-20/id2951826/" target="_blank">NOU 2022:20</a> – Et helhetlig skattesystem i Revidert nasjonalbudsjett.&nbsp;I forkant av fremleggelsen har imidlertid både næringsminister Vestre og finansminister Vedum uttalt at det ikke vil komme store nye skattegrep i denne stortingsperioden.</p>
<p>Nye regler for <a href="https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-forslag-til-sarregler-om-skattlegging-av-privat-konsum-i-selskap/id2911994/" target="_blank">beskatning av privat konsum i selskaper</a>, den såkalte «monsterskatten»,&nbsp;må imidlertid påregnes i statsbudsjettet for 2024. Det kan heller ikke utelukkes at det kan komme innstramminger i <a href="https://lovdata.no/lov/1999-03-26-14/§10-70" target="_blank">utflyttingsskatten</a>.</p>
<p>Av forslagene til endringer i skattereglene i Revidert nasjonalbudsjett kan nevnes: &nbsp;</p>
<h3><b>Utsatt iverksettelse for grunnrenteskatt på landbasert vindkraft</b></h3>
<p>Det var opprinnelig lagt opp til at grunnrenteskatten skulle få virkning fra 2023. Det legges nå opp til at forslaget legges fram for Stortinget i løpet av høstsesjonen 2023, med virkning fra inntektsåret 2024.</p>
<p>Den vedtatte økningen av produksjonsavgiften for vindkraft til 2 øre per kWh fra 1. januar 2023 påvirkes ikke av utsettelsen for grunnrenteskatten.</p>
<p>Se <a href="https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/utsatt-iverksettelse-for-grunnrenteskatt-pa-vindkraft/id2976309/" target="_blank">pressemelding fra Finansdepartementet</a>.</p>
<h3><b>Kost for pendlere og langtransportsjåfører</b></h3>
<p>Den skattefrie satsen ved overnatting på hybel uten kokemuligheter eller på pensjonat eller brakke, øker fra kr 177 til kr 250 per døgn.</p>
<p>Satsen for langtransportsjåfører øker fra kr 300 til kr 350 pr. døgn.</p>
<p>Endringen skjer med virkning fra 1. september 2023.</p>
<p>Se <a href="https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/okte-kostsatser-og-redusert-skatt-for-langtransportsjaforer-og-pendlere-pa-brakke/id2976315/" target="_blank">pressemelding fra Finansdepartementet</a>.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p>
<h3><b>Skattelettelse for pensjonister</b></h3>
<p>Regjeringen foreslår at innslagspunktet for nedtrapping av pensjonsskattefradraget i trinn 1 økes fra 219 950 til 246 800 kroner. Innslagspunktet i trinn 2 øker fra 331 750 til 373 650 kroner. Endringen har virkning fra inntektsåret 2023.</p>
<p>Se <a href="https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringa-foreslar-skattelette-for-pensjonistar/id2976579/" target="_blank">pressemelding fra Finansdepartementet</a>.</p>
<h3><b>Andre forslag:</b></h3>
<p>Regjeringen foreslår å redusere produktavgiften i fiskerinæringa fra 2,0 til 1,9 pst. fra 1. juli 2023.</p>
<p>Regjeringen vil videreføre unntaket fra prioriteten for skatt- og avgiftskrav under rekonstruksjon etter midlertidig lov om rekonstruksjon til 1. juli 2025.</p>
<p>Regjeringen tar sikte på å sette i verk fritaket for elavgift for egenprodusert fornybar kraft fra 1. oktober. Grensen foreslås økt fra 500 kWh til 1 000 kW per eiendom.</p>
<p>&nbsp;</p>