Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Kompensasjonsordning 4: Nye kontrollhandlinger for bekreftelse av søknader - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<h3>Bekreftelse av søknader</h3>
<p>Revisor eller autorisert regnskapsfører skal i henhold til kompensasjonsforskriften § 4-5 bekrefte innhold i søknaden. Brønnøysundregistrene har fastsatt kontrollhandlinger som grunnlag for bekreftelsen.</p>
<h3>Nye kontrollhandlinger</h3>
<h4>Utbyttebegrensningen</h4>
<p>Ny kontrollhandling:</p>
<p style="margin-left: 30px;">Kontroller, ved å forespørre virksomhetens ledelse, om det er vedtatt eller foretatt utdelinger som omfattes av forskriften § 3a-3 etter 28. januar 2022 eller senere, jf. forskriften § 2-6 første ledd bokstav e.</p>
<h4>Tapt varelager – fradrag for normalt svinn</h4>
<p>Endrede og nye kontrollhandlinger (endringer fra forrige periode med tapt varelager er understreket):</p>
<ul class="list">
<li>Kontroller at det foreligger
<ul>
<li>en skriftlig redegjørelse der det beskrives hvorfor tapet oppstod med henvisning til statlig eller kommunalt pålegg om skjenkestopp eller stenging, perioden med pålegg om skjenkestopp eller stenging, hvorfor det ikke var mulig å unngå tapet og hva som har skjedd med de tapte varene. <span style="text-decoration: underline;"><em>Er varene donert til et veldedig formål, skal redegjørelsen inneholde beskrivelse av hvem som har mottatt donasjonen, hva som var omfattet, og når dette ble gjennomført.</em> </span>Søker som stengte virksomheten på grunn av skjenkestopp og søker om kompensasjon for annet enn tap av alkoholholdige drikkevarer, jf. forskriftens §3-6 annet ledd, skal angi perioden virksomheten holdt stengt og redegjøre for hvorfor skjenkestoppen gjorde det ulønnsomt å holde åpent. <span style="text-decoration: underline;"><em>Det skal angis hvilken prosentsats for normalt varesvinn som søkeren har benyttet. Søkere som benytter en lavere prosentsats enn 7 prosent, skal opplyse bokført varesvinn og varekjøp som angitt i tredje ledd bokstav a og prosentsatsen som er benyttet, om nødvendig fordelt på varetype.</em></span></li>
<li>en oppstilling over de enkelte varetypene som det søkes om kompensasjon for, med angivelse av antall eller mengde og anskaffelseskostnad, med henvisning til relevante bokføringsbilag,<span style="text-decoration: underline;"><em> eventuell erstatning for de tapte varene, normalt varesvinn med prosentsats og beløp, og tilskuddsberettiget beløp.</em></span></li>
</ul>
</li>
<li>Kontroller at det som er opplyst i redegjørelsen om perioden for skjenkestopp eller stenging stemmer med de pålegg om skjenkestopp eller stenging som det er henvist til.</li>
<li><span style="text-decoration: underline;"><em>Hvis sjablonregel om fratrekk av svinn ikke benyttes [benyttet lavere prosentsats enn 7 prosent], kontroller at det som er opplyst i redegjørelsen om bokført varesvinn og varekjøp i siste regnskapsår som er avsluttet før 1. mars 2020, stemmer med bokførte opplysninger.</em></span></li>
<li>Kontroller at beløpet for tapt varelager som er oppgitt i søknaden <span style="text-decoration: underline;"><em>stemmer med tilskuddsberettiget beløp i oppstillingen</em>.</span></li>
</ul>
<h4>Oppstilling over foretakene i konsern som søker samlet</h4>
<p>Ny kontrollhandling:</p>
<p style="margin-left: 30px;">Søker konsernet som om konsernet var et foretak:</p>
<ul class="list">
<li>Kontroller at det foreligger en oppstilling som viser hvilke foretak som inngår i konsernet og som angir hvordan tilskuddet fordeles innad i konsernet jf. forskriftens 3-4 andre ledd</li>
<li>Kontroller at det foreligger skriftlige samtykker fra alle foretakene som er angitt i oppstillingen.</li>
<li>Kontroller at samtykket omfatter
<ul>
<li>at foretaket kan få tilbakebetalingsplikt etter forskriftens kapittel 3a, og</li>
<li>at det utarbeides en konsernoversikt med fordeling av tilskudd innad i konsernet.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<h4>ORFS</h4>
<p>Begrensningen av tilskudd ved tidligere underskudd – lavt eller negativt ordinært resultat før skattekostnad i siste regnskapsår avsluttet&nbsp;<span>før 1. mars 2020 – er fjernet. Dermed er også kontrollhandlingene tatt ut.&nbsp;</span></p>