<h3>De viktigste endringene i kompensasjonsordning 4&nbsp;</h3>
<p>I den fornyede ordningen er tilskuddsperiodene igjen på en måned. Maksgrensene for tilskudd reduseres betydelig og det innføres plikt til å betale tilskuddet tilbake hvis foretaket har gått med overskudd i regnskapsåret eller foretar utdelinger til eierne. Tapt varelager kompenseres for desember og januar.&nbsp;</p>
<h3>Tilskuddsperioder og frister</h3>
<p>Søknadsportalen ble åpnet for søknader for november og desember den 28. januar 2022. Portalen åpnes for søknader for januar den 15. februar og for februar den 15. mars 2022.</p>
<p>Tilskuddsperiodene i kompensasjonsorodning 4 (sammenligningsperiodene i parentes):</p>
<ul class="list">
<li>November 2021 (november 2019). Søknadsfrist 25. april 2022</li>
<li>Desember 2021 (desember 2019)<span>. Søknadsfrist&nbsp;</span><span>25. april 2022</span></li>
<li>Januar 2022 (januar 2019)<span>. Søknadsfrist&nbsp;</span><span>25. april 2022</span></li>
<li>Februar 2022 (februar 2019)<span>. Søknadsfrist&nbsp;</span><span>15. mai 2022</span></li>
</ul>
<p><span style="font-family: ‘Merriweather Sans’, sans-serif; font-size: 20px; font-weight: bold;">Maksgrense for tilskudd</span></p>
<p>Maksimalt tilskudd per tilskuddsperiode er:</p>
<ul class="list">
<li>4,0 mill. kroner for november 2021&nbsp;</li>
<li>7,5 mill. kroner for desember 2021</li>
<li>7,5 mill. kroner for januar 2022</li>
<li>4,0 mill. kroner for februar 2022</li>
</ul>
<p>Maksgrensen var 10 mill. kroner per måned for september – oktober 2021.&nbsp;</p>
<p>Samlet tilskudd for alle tilskuddsperioder siden mars 2021 er begrenset til 120 millioner kroner. Grensen er hevet fra 100 millioner kroner i kompensasjonsordning 3.</p>
<h3>Justeringsfaktor</h3>
<p>Justeringsfaktoren er 85/70 for tilskuddsperiodene november, desember og januar, og 70/70 for februar.</p>
<p>Justeringsfaktoren inngår i beregningen av tilskudd: Foretakets faste, uunngåelige kostnader i tilskuddsperioden multipliseres med en justeringsfaktor og med omsetningsfallet i prosent fratrukket 30 prosentpoeng.</p>
<p>Justeringsfaktoren for november – januar innebærer at beregnet tilskudd øker jevnt fra null ved omsetningsfall på 30 pst til 85 pst av faste kostnader ved 100 pst omsetningsfall. For februar øker beregnet tilskudd jevnt fra null ved omsetningsfall på 30 pst til 70 pst av faste kostnader ved 100 pst omsetningsfall.</p>
<h3>Tilbakebetaling ved overskudd&nbsp;</h3>
<p>Tilskudd for perioder fra og med november 2021 må betales tilbake hvis søkerforetaket får et overskudd i regnskapsåret som helhet.&nbsp;</p>
<p>Overskuddsbegrensningen innebærer at en søker som får et positivt ordinært resultat før skattekostnad på minst 50 000 kroner i det regnskapsåret som tilskuddsmåneden er en del av, må betale tilbake tilskudd for de tilskuddsperiodene som inngår i regnskapsåret. Tilbakebetalingsplikten er begrenset til overskudd som overstiger 50 000 kroner. Hvis søker hadde underskudd i 2020, kan dette trekkes fra overskudd i 2021. Hvis søker hadde underskudd samlet for 2020 og&nbsp; 2021, kan dette trekkes fra overskudd i 2022.&nbsp;</p>
<p>Dette betyr at tilskudd for november og desember 2021 skal tilbakebetales hvis søkeren har overskudd i regnskapsåret 2021 – hensyntatt ev. underskudd i regnskapsåret 2020. Tilskudd for januar og februar 2022 skal tilbakebetales hvis søkeren har overskudd i regnskapsåret 2022 – hensyntatt ev. underskudd i regnskapsårene 2020 og 2021.&nbsp;</p>
<p>Overskuddsbegrensningen for regnskapsåret som helhet kommer i tillegg til vilkåret om underskudd i tilskuddsperioden.</p>
<p>Tilbakebetalingsplikt ved overskudd vil håndteres ved at Brønnøysundregistrene vil sende ut krav om tilbakebetaling basert på innrapport ordinært resultat før skattekostnad i skattemeldingen. Søkeren har imidlertid plikt til å varsle Brønnøysundregistrene hvis det resultatet i skattemeldingen er for lavt eller hvis søkeren ellers ikke har mottatt krav om tilbakebetaling til tross for overskudd.&nbsp;</p>
<h3>Tilbakebetalingsplikt ved utdelinger</h3>
<p>Søker som vedtar eller utbetaler utbytte i perioden 28. januar 2022 – 31. desember 2023, kan ikke søke om tilskudd for tilskuddsperioder fra og med november 2021. Hvis et foretak som har mottatt tilskudd ønsker å dele ut utbytte, må alt tilskudd som er mottatt for tilskuddspeioder fra og med november 2021 betales tilbake før foretaket vedtar eller utbetaler utbytte.</p>
<p>Begrensningen gjelder ikke bare utbytte, men omfatter i stort sett alle disposisjoner som innebærer beslutning eller gjennomføring av utdelinger til eiere:</p>
<ul class="list">
<li>vedtak om eller utbetaling av utbytte</li>
<li>vedtak eller gjennomføring av andre disposisjoner som skal ligge innenfor rammen av de midler selskapet kan benytte til utdeling av utbytte etter aksjeloven eller allmennaksjeloven §§ 8-1</li>
<li>vedtak om eller gjennomføring av utdelinger etter selskapsloven § 2-26 tredje ledd</li>
<li>vedtak om eller gjennomføring av disposisjoner etter samvirkeforetakslova §§ 27 til 30, jf. samvirkelova § 26</li>
<li>konsernbidrag, kapitalnedsettelser og andre disposisjoner som etter <a title="skatteloven 10-11" href="https://lovdata.no/lov/1999-03-26-14/§10-11" target="_blank">skatteloven § 10-11</a> skal regnes som utbytte</li>
<li>utdeling etter aksjeloven eller allmennaksjeloven §§ 16-9, utdeling etter at boet er tilbakelevert etter aksjeloven eller allmennaksjeloven §§ 16-18, eller utdeling etter samvirkeforetakslova § 135</li>
</ul>
<p>Søkeren skal selv være ansvarlig for å varsle Brønnøysundregistrene om at de har tilbakebetalingsplikt. Det er ikke lagt opp til noen egen bekreftelse fra revisor eller regnskapsfører i den forbindelsen.</p>
<p>Det skal opplyses i søknaden om det på søknadstidspunktet er foretatt utdelinger 28. januar 2022 eller senere. I så fall er det ikke mulig å søke om tilskudd.&nbsp;</p>
<h3>Kompensasjon for tapt varelager</h3>
<p>Det gis kompensasjon for tapt varelager for desember 2021 og januar 2022. Vilkårene er stort sett de samme som i kompensasjonsordning 2 og 3, men med en viktig forskjell. Tilskuddsbeløpet reduseres med et beregnet beløp for normalt varesvinn.</p>
<p>Anskaffelseskost for de tapte varene reduseres med en prosentsats for normalt varesvinn på 7 prosent. Hvis søkeren i siste regnskapsår som ble avsluttet før 1. mars 2020, har bokført spesifiserte opplysninger om varesvinn, kan prosentsatsen settes til den prosentandelen som bokført varesvinn utgjorde av varekjøpet i regnskapsåret (ev. prosentsats per varetype).</p>
<p>Avkortingen for normalt varesvinn var et krav fra EFTAs overvåkingsorgan.</p>
<h3>ORFS</h3>
<p>Begrensningsregelen om avkortning av tilskudd for foretak som gikk med underskudd før koronapandemien (normalt regnskapsåret 2019) faller bort for tilskuddsperiodene november 2021 – februar 2022.</p>
<h3>Bekreftelse fra revisor eller regnskapsfører&nbsp;</h3>
<p>Se egen sak om nye kontrollhandlinger.&nbsp;</p>