Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Interkommunalt selskap (IKS) har fradragsrett for konsernbidrag - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<p>A IKS ønsker å overdra deler av sin virksomhet til tre heleide datteraksjeselskaper. Dette vil utløse realisasjonsbeskatning av A IKS for virksomheten som overdras. A IKS ønsker derfor å yte konsernbidrag med skattemessig virkning for å utligne skatteeffekten av overdragelsen.</p>
<p>Skattekontoret viste i BFU 4/2022 til at Interkommunale selskap er omfattet av <a href="https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-03-26-14/KAPITTEL_3-1#%C2%A72-2" target="_blank">skatteloven § 2-2 (1) bokstav g</a>, og det følger dermed av <a href="https://lovdata.no/lov/1999-03-26-14/§10-1" target="_blank">skatteloven § 10-1 (1) tredje punktum</a> at bestemmelsene om konsernbidrag gjelder «så langt de passer» for slike selskaper.</p>
<p>Selv om IKS har ubegrenset deltakeransvar, skal IKS selskapsfastsettes. Dette innebærer at IKS-ets skattemessige resultat ikke skal samordnes med deltakernes øvrige inntekter. Etter skattekontorets oppfatning bør da hensyn til skattenøytralitet slå gjennom. Det innebærer at disse selskapene i størst mulig grad også bør følge de samme reglene som aksjeselskap og selskap likestilt med aksjeselskap.</p>