<h3>Viktige observasjoner fra tematilsynet er:&nbsp;</h3>
<ul class="list">
<li>Informasjonen foretakene har gitt om klimarisiko utenfor årsregnskapene, er ofte generell og i liten grad knytt til virksomheten til foretaket, mens omtale av klimamuligheter og grønne virksomhetsområder blir viet betydelig plass, selv om denne delen av virksomheten er liten.</li>
<li>Foretakene har satt overordnede klimarelaterte mål, men de fleste foretakene har ikke gitt klare opplysninger om hvordan de skal nå målene.</li>
<li>Finanstilsynet observerer også at flere av foretakene som har gitt informasjon om klimarelaterte forhold i årsregnskapene, presenterer opplysninger som er mangelfulle.&nbsp;</li>
<li>Det er også observert behov for forbedringer i revisors vurdering og dokumentasjon av hvordan klimarisiko påvirker den finansielle rapporteringen.&nbsp;&nbsp;</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>