<p>I IFRS har forsikringskontrakter til nå vært regulert gjennom en midlertidig standard (IFRS 4) som har gjort det mulig å anvende nasjonale regnskapsprinsipper med enkelte mindre unntak. Ved innføring av IFRS 17 kan nasjonale regnskapsprinsipper ikke lenger benyttes i konsernregnskap utarbeidet etter IFRS.</p>
<p>Finanstilsynet foreslår i høringsnotatet at gjeldende regler for regnskapsføring av forsikringskontrakter inntil videre videreføres for livsforsikringsforetakenes selskapsregnskap. For selskaps­regnskapene til store skadeforsikringsforetak foreslås en plikt til å anvende IFRS, herunder IFRS 17, fra og med regnskapsåret 2023 med adgang til å fravike IFRS i enkelte tilfeller. For mellomstore og små skadeforsikringsforetak foreslås en adgang til å anvende IFRS 17 i selskapsregnskapet. Finanstilsynets forslag bygger på en forutsetning om at IFRS 17 vil bli godkjent og satt i kraft i EU fra 2023.</p>
<p>Departementet vil vurdere nærmere om det er behov for endringer i skattereglene for skadeforsikringsforetak i lys av forslagene i høringsnotatet.</p>
<p>Høringsfristen er 1. oktober 2021.</p>