<p>Det er mulig å sende inn SkatteFUNN-søknader hele året, men hvis du sender inn innen utgangen av 1. september (1. september kl. 23:59), garanterer Forskningsrådet å ferdigbehandle søknaden i løpet av inneværende år.</p>
<p>Vær oppmerksom på at kostnader pådratt før godkjennelse av prosjektet inngår i grunnlaget for fradrag såfremt de er pådratt i det samme inntektsår godkjennelsen ble gitt, jf. <a href="https://lovdata.no/forskrift/1999-11-19-1158/§16-40-6" target="_blank">FSFIN § 16-40-6 annet ledd tredje punktum</a>. Skattefradrag kan ikke gis på grunnlag av kostnader pådratt i år forut for det året prosjektet ble godkjent.</p>
<p>Om søknaden sendes inn etter 1. september, og den ikke ferdigbehandles før året etter, vil ikke prosjektet være godkjent for det året søknaden ble sendt inn, men kun for de påfølgende årene.</p>