Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Høringssvar om ny økonomiforskrift til barnehageloven - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<p><b>Om attestasjoner fra «uavhengige» regnskapsførere</b></p>
<p>UDIR foreslår i § 7 5. ledd at skal det fremlegges en «attestasjon» av resultatregnskapet fra en «uavhengig» regnskapsfører for enkelte unntatte barnehager. I den forbindelse vil vi minne om at revisor og regnskapsfører har fundamentalt forskjellige roller og oppgaver overfor barnehagene og samfunnet generelt.</p>
<p>Revisor er samfunnets tillitsperson. En revisorattestasjon sikrer at brukerne kan ha en tillit til den informasjonen som er bekreftet, som ikke kan oppnås ved bekreftelser avgitt av en regnskapsfører eller andre. Revisors attestasjoner skal utføres og dokumenteres etter revisorloven og den rettslige standarden god revisjonsskikk. Revisor må være uavhengig av foretaket for å kunne avgi bekreftelsen. Det innebærer blant annet at en revisor ikke kan bekrefte resultatet av eget arbeid. Revisor er ikke «uavhengig» om han har vært med på å utarbeide grunnlaget for den informasjonen som bekreftes, slik typisk en regnskapsfører vil ha gjort.</p>
<p>Regnskapsfører utfører oppdragsgivers plikter og ivaretar dennes interesser. Regnskapsførerbransjen illustrerer i grunn dette godt selv når de markedsfører seg som næringslivets økonomisjef. Omfanget av et regnskapsføreroppdrag er ikke lovregulert. Det reguleres kun i oppdragsavtalen med kunden. Regnskapsførerne yter kyndig regnskapsbistand som er viktig for næringslivet. Bekreftelse av informasjon som regnskapsfører selv har utarbeidet grunnlaget for, bidrar imidlertid ikke med økt trygghet av betydning for brukerne. Regnskapsførere må heller ikke følge profesjonsstandarder for hva som må gjøres for å kunne avgi en bekreftelse, og er ikke trent i konseptet «attestasjoner». Se vår kommentar til § 7 i høringen.</p>
<h3>&nbsp;§ 6&nbsp;<i>Avtaler med nærstående</i></h3>
<p>Vi minner igjen om at begrepet «nærstående» defineres, se også vår kommentar til § 4 i høringen. Aksjeloven § 3-8 nevner for eksempel en definert mengde rettssubjekter som dekkes, men bruker ikke begrepet nærstående. Vi er heller ikke sikre på at kretsen som omfattes av aksjeloven § 3-8 er hensiktsmessig for denne bestemmelsens formål.</p>
<p>I andre ledd er det krav til at «løpende avtaler skal oppdateres og godkjennes årlig av eier». Vi er enige i at årlig oppdatering av avtaler kan være fornuftig. Men bestemmelsen er uklar når det gjelder hva som ligger i den årlige oppdateringen. Vi mener at kravet til redegjørelse og revisorbekreftelse bør klart begrenses til første gangs inngåelse, og senere for avtaler der det er materielle endringer. Vi foreslår: «Eier eller daglig leder skal årlig gjennomgå løpende avtaler med nærstående, ved endringer skal avtalen godkjennes i samsvar med 1. ledd”</p>
<p><b>§ 10 Oppbevaring av dokumentasjon</b></p>
<p>Paragrafen innfører en oppbevaringsplikt på 10 år. De fleste andre relevante regelverk som for eksempel bokføringsloven har en oppbevaringsfrist på 5 år. Vi mener det er tilstrekkelig.</p>