<p>Forslaget retter seg mot institusjonelle investorer og kapitalforvaltere. Som institusjonelle investor regnes livsforsikringsselskap og pensjonsforetak og som kapitalforvalter regnes <a title="AIF-forvalter" href="https://www.finanstilsynet.no/konsesjon/aif-forvalter/">AIF-forvaltere,</a> forvaltningsselskap for verdipapirfond og verdipapirforetak som yter porteføljeforvaltning.&nbsp;</p>
<p>I korthet går lovbestemmelsene ut på at institusjonelle investorer og kapitalforvaltere skal utarbeide og offentliggjøre retningslinjer for aktivt aksjeeierskap. Videre skal institusjonelle investorer offentliggjøre en redegjørelse om hovedelementene i deres investeringsstrategi. Dersom forvaltningen er utkontraktert, skal den institusjonelle investoren offentliggjøre elementer i avtalen med forvalteren. Kapitalforvaltere plikter på sin side å gi årlige opplysninger om investeringer som er foretatt på vegne av institusjonelle investorer.</p>
<p>Forslaget innebærer utfyllende forskriftsregler til Finansforetaksloven, AIF-loven, Verdipapirfondloven og Verdipapirhandelloven.&nbsp;</p>
<p>Høringsfrist er 22. mars 2023.</p>