Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Grenseoverskridende fusjon, fisjon og aksjebytte - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<p>I høringsnotatet foreslås det at vilkåret om skattemessig kontinuitet i utlandet i skatteloven § 11-11 fjerde, femte og sjette ledd fjernes.</p>
<h3>Nærmere om forslaget</h3>
<p>Forslaget gjelder omfatter grenseoverskridende omorganiseringer etter <a href="https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-03-26-14/KAPITTEL_12-1#%C2%A711-11" target="_blank">skatteloven § 11-11</a> fjerde, femte og sjette ledd:</p>
<ul class="list">
<li>aksjebytte der et norsk selskap er part,</li>
<li>fusjon, fisjon og aksjebytte mellom utenlandske selskap, og</li>
<li>fusjon og fisjon der et norsk selskap er overtakende part.</li>
</ul>
<p>Slike omorganiseringer kan på nærmere vilkår gjennomføres uten beskatning.</p>
<p>Et av vilkårene er at transaksjonen gjennomføres med skattemessig kontinuitet på selskaps- og aksjonærnivå&nbsp;<i>i Norge</i>. Vilkåret sikrer at skattefritaket ved transaksjonen ikke blir endelig, men at beskatning i stedet utsettes til en senere skatteutløsende begivenhet. Dermed ivaretas det norske skattefundamentet.</p>
<p>I tillegg er det et vilkår at transaksjonen gjennomføres med skattemessig kontinuitet på selskaps- og/eller aksjonærnivå i det&nbsp;<i>utenlandske</i>&nbsp;selskaps hjemstat. Erfaring viser at dette vilkåret er ressurskrevende og vanskelig å oppfylle for de skattepliktige og ressurskrevende for Skatteetaten. I høringsnotatet foreslås det at vilkåret om skattemessig kontinuitet i utlandet fjernes.</p>
<p>Det er lagt vekt på at det norske skattefundamentet ivaretas, og at det er reelle omorganiseringer som omfattes av skattefritaket.</p>
<p>Høringsfristen er <strong>22. desember 2021.</strong></p>