Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Forskriften med strømstøtte til næringslivet er nå vedtatt - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<p>Ordningen er søknadsbasert og administrert av Enova for spesielt utsatte bedrifter. Den er avgrenset til bedrifter med minst 3 pst. strømintensitet første halvår 2022. Det måles som faktiske strømkostnader av andel omsetning i første halvår 2022. Strømkomponenten av ordningen vil beregnes basert på kostnader for 1. oktober til og med 31. desember 2022, og ordningen åpner for søknader snarlig.&nbsp;</p>
<h3>Tilskudd beregnes utfra en modell med to støttetrinn</h3>
<ul class="list">
<li>Støttetrinn I: inntil 25 pst. av differansen mellom faktisk pris og 70 øre per kWh. Bedriften må som minimum gjennomføre energikartlegging.</li>
<li>Støttetrinn II: inntil 45 pst. av differansen mellom faktisk pris og 70 øre per kWh. Bedriften må gjennomføre energikartlegging, og i tillegg søke om tilskudd til og gjennomføre energitiltak.</li>
</ul>
<p>Bedriften får tilskudd på inntil 50 pst. av investeringskostnaden knyttet til energitiltaket.</p>
<p>Makstaket for forbruksbasert tilskudd gjennom trinn I og II til hver bedrift under ordningen er på 3,5 mill. kroner. Dette makstaket gjelder uavhengig om bedriften ligger i støttetrinn I eller II. Sammen med investeringstilskuddet er makstaket 5 mill. kroner.&nbsp;</p>
<h3>Bekreftelse fra revisor eller autorisert regnskapsfører</h3>
<p>Revisor eller autorisert regnskapsfører skal bekrefte innhold i søknaden. Bekreftelsen skal gis elektronisk i den formen tilskuddsmyndigheten bestemmer før søknad sendes inn. Etter forslaget kan kostnaden for bekreftelse refunderes med 80 prosent, men maksimum med 5 000 kroner. Se sidelenke hvor kontrollhandlinger er angitt av Enova.</p>
<p>Der det er gitt tilskudd til energitiltak over 1 million kroner skal et prosjektregnskap inkludert rapport for avtalte kontrollhandlinger signert av revisor/autorisert regnskapsfører vedlegges.&nbsp;</p>
<h3>Utbytteforbud</h3>
<p>Det er innført tilbakebetalingsplikt for støtte dersom det vedtas utbytte mv. i perioden fra forskriften trer i kraft t.o.m. 31. desember 2023. Dette omfatter vedtak om utdeling av utbytte og andre disposisjoner som må ligge innenfor rammen av det selskapet kan dele ut som utbytte, herunder bl.a. konsernbidrag og utbetaling i forbindelse med en kapitalnedsettelse, men bare for den delen som overstiger innbetalt kapital på aksjen. Også lån og sikkerhetsstillelse til personlig aksjonær og dennes nærstående som skal beskattes som utbytte etter skatteloven § 10-11 fjerde ledd, omfattes.</p>
<p>Tilsvarende regel gjelder for utdelinger av overskudd fra andre selskapsformer enn aksjeselskaper, herunder fra ANS/DA og SA.&nbsp;</p>
<h3>Konsern skal søke samlet&nbsp;</h3>
<p><span class="TextRun SCXP121518608 BCX0" lang="NB-NO" data-usefontface="false" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXP121518608 BCX0">Ordningen har krav om å søke samlet for konsern (§ 3-5).&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXP121518608 BCX0" lang="NB-NO" data-usefontface="false" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXP121518608 BCX0">Søker velger hvilke konsernforetak som det vil søke&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXP121518608 BCX0" lang="NB-NO" data-usefontface="false" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXP121518608 BCX0">om tilskudd for, men det kan bare være en søknad per konsern.&nbsp;</span></span></p>
<h3>Endringer fra høringsutkastet</h3>
<p>Det er mindre justeringer i forskriften fra høringsutkastet. Søknadsfristen er forskjøvet to dager, vi mener fortsatt det er meget knapp tid for næringslivet å tilpasse seg.</p>
<p>Det er gjort visse presiseringer i § 2-9 som omhandler «Forholdet til sanksjoner som svar på Russlands militære aggresjon mot Ukraina». I § 2-8 er det omtalt i bokstav g at foretak som får «støtte fra ordningen for å avhjelpe Merkur-butikker» ikke er omfattet av denne ordningen.</p>