<p>Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og hovedsammenslutningene er i forhandlinger om følgende særavtaler som utløper 31. desember 2021:</p>
<ul class="list">
<li>Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands</li>
<li>Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge</li>
<li>Særavtale om oppdrag på petroleumsinnretninger til havs</li>
<li>Regulering av satser i særavtale om godtgjørelse mv. på tokt</li>
</ul>
<p>Forhandlingene vil ikke bli ferdige før årsskiftet, men vil fortsette i januar. Partene er enige om at gjeldende særavtaler/satser videreføres etter 31. desember 2021 mens forhandlingene pågår.</p>
<h3>Skattemessig behandling</h3>
<p>Skattedirektoratet har fastsatt <a href="https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2021-11-23-3287" target="_blank">forskuddssatsene for 2022</a> og de gjelder for hele året.</p>
<p>Mottatt godtgjørelse som overstiger forskuddssatsen inngår i beregningen av skattetrekk og arbeidsgiveravgift på utgiftsgodtgjørelser og ved beregningen av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift på visse naturalytelser. Som hovedregel benyttes satsene også ved skattefastsettingen for å beregne eventuelt skattepliktig overskudd/inntekt.</p>