Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078 Foreslår flere økonomiske tiltak i møte med pandemien - Krogh Revisjon Deprecated: Hook wp_smush_should_skip_parse is deprecated since version 3.16.1! Use wp_smush_should_skip_lazy_load instead. in /customers/b/2/f/cqklt3ubh/webroots/r975397/wp-includes/functions.php on line 6078

<p>Til sammen foreslår regjeringen 20,2 milliarder kroner i økte bevilgninger til økonomiske tiltak i møte med pandemien. De økonomiske krisetiltakene er midlertidige og skal fases ut etter hvert som smitteverntiltakene trappes ned.</p>
<p>Dette er de viktigste tiltakene regjeringen foreslår:</p>
<h3>Lønnsstøtteordningen</h3>
<p>Regjeringen foreslår i <a href="https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-47-l-20212022/id2895529/?utm_source=regjeringen.no&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=nyhetsvarsel20220114-12:20%20PM" target="_blank">Prop. 47 L (2021-2022)</a> å innføre en ny lønnstøtteordning for desember, januar og i en noe nedskalert versjon i februar. Se <a href="/link/bee93e2146464768b717bdfdc069678c.aspx">egen artikkel på revisorforeningen.no</a></p>
<h3>Kompensasjonsordningen</h3>
<p>Den nasjonale kompensasjonsordningen for næringslivet forlenges ut februar. Se <a href="https://www.regjeringen.no/contentassets/c5179cfa80f8451ea468cadec12945f0/no/pdfs/prp202120220049000dddpdfs.pdf" target="_blank">Prop. 49 L (2021-2022)</a>. Kompensasjonsordningen kompenserer for deler av bedriftenes faste kostnader ved stort omsetningsfall som følge av pandemien. Videre vil regjeringen gjeninnføre ordningen med kompensasjon for tapt varelager for desember 2021 og januar 2022.</p>
<p>En endring i forhold til tidligere ordninger er at for tilskudd fra og med november 2021 må mottatt tilskudd tilbakebetales hvis foretaket går med overskudd året under ett, eller før foretaket vedtar utdelinger. Dette gjelder ikke for tilskudd i form av kompensasjon for tapt varelager,</p>
<h3>Utsatt betaling av skatter og avgifter</h3>
<p>Regjeringen gjeninnfører ordningen med forenklet søknad om utsatt betaling av skatt og avgifter for krav som forfaller i perioden mellom 1. januar og 31. mars 2022. Se <a href="/link/263a5aa70fae4822a7bcbab37962da7c.aspx">egen artikkel på revisorforeningen.no</a></p>
<h3>Styrker den kommunale kompensasjonsordningen</h3>
<p>Den kommunale kompensasjonsordningen for lokale virksomheter utvides med 500 mill. kroner. Hensikten med tilskuddet er å sette kommunene i stand til å kompensere lokale virksomheter som er rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal også fungere som en ventil for virksomheter som helt eller delvis faller utenfor andre generelle kompensasjonsordninger</p>
<p>Kommunal- og distriktsdepartementet vil fastsette kriterier for fordeling til kommunene og bruk av midlene, slik at midlene kan settes inn der det er størst behov og komme næringslivet raskt til gode.</p>
<p>Kommunene kan kompensere lokale virksomheter som er rammet av inngripende smitteverntiltak, ved å kompensere tap og ekstrakostnader. Kommunale foretak utenfor egenregi, som f.eks. kulturhus, samt destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet er også omfattet av ordningen. Kommunene skal ha betydelig frihet til å tilpasse den lokale støtteordningen avhengig av den lokale situasjonen.</p>
<p>Det forutsettes at kommunenes støtte til virksomheter er i tråd med regelverket for statsstøtte</p>
<h3>Andre tiltak</h3>
<ul class="list">
<li>Støtteordningen for store publikumsåpne arrangementer gjeninnføres fra og med desember 2021 til og med juni 2022. Les mer i <a href="https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/foreslar-endringer-i-stotteordningene/id2895597/" target="_blank">pressemelding på regjeringen.no</a>.</li>
<li>Garantiordningen for banklån til bedrifter gjeninnføres, med varighet ut juni. Se <a href="https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forskrift-om-endring-i-forskrift-27.-mars-2020-nr2.-490-til-lov-om-statlig-garantiordning-for-lan-til-sma-og-mellomstore-bedrifter/id2892642/" target="_blank">forskriftsendring 17. desember 2021</a>.</li>
<li>Innen kultur, idrett og frivillighet forlenges eller gjeninnføres de støtteordningene vi har hatt tidligere under pandemien. Kompensasjonsordningene for kultur, idrett og frivillighet gis varighet ut juni. Se <a href="https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ei-betre-og-utvida-kompensasjonsordning-for-kulturlivet-pa-hoyring/id2893449/" target="_blank">pressemelding</a> fra Kulturdepartementet. Stimuleringsordningen for kultursektoren foreslås gjeninnført med virkning for arrangementer fra og med 8. desember 2021 til 31. mars 2022. Støtteordningene for frivillighets- og idrettssektoren forlenges ut første halvår 2022.</li>
<li>Kompensasjonsordningene for togselskaper, kommersielle buss- og båtruter og for flyselskaper til drift av FOT-ruter forlenges ut første kvartal. Se <a href="https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/korona-regjeringen-vil-forlenge-kompensasjonsordning-for-togselskaper-og-kommersielle-buss-og-batruter/id2891492/" target="_blank">pressemelding</a> fra Samferdselsdepartementet 8. desember 2021.</li>
<li>Gjeninnføring av flypassasjeravgiften utsettes til 1. juli 2022.</li>
</ul>
<h3>Arbeidsliv</h3>
<p>I <a href="https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-48-ls-20212022/id2894752/" target="_blank">Prop 48 LS (2021-2022)</a>&nbsp;som ble fremmet 7. januar 2022 la regjeringen fram følgende forslag:</p>
<ul class="list">
<li>Folketrygden dekker sykepenger knyttet til koronarelatert sykefravær fra og med dag 6 frem til utgangen av juni.</li>
<li>Doble antallet omsorgsdager for hele 2022.</li>
<li>Forlengelse av tiltakene for inntektssikring til permitterte, arbeidsledige, selvstendige, frilansere og lærlinger ut februar.</li>
<li>Ordningen med kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av covid-19 forlenges ut februar 2022.</li>
</ul>